lioresal tablete forum €15.19
blog poświęcony technologii BIM

IFC

Viewing posts from the IFC category

Duńskie rozporządzenie o wykorzystaniu ICT w budownicwie

Dziś zajmiemy się ciekawym, choć jak na nasze realia wciąż chyba jeszcze niewyobrażalnym tematem.

Dzięki naszym podróżom w Internecie oraz znajomościom jakie udało się nam ostatnio zawrzeć dotarliśmy do ciekawego rozporządzenia ustanawiającego wymagania dotyczące wykorzystania ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) w budownictwie. Mowa tu o uchwale, która z dniem 1 marca 2011 roku weszła w życie w Danii i dotyczy inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa.

Dla nas to dobry sygnał rosnącego zaufania do technologii BIM oraz podążania w kierunku standaryzacji i podnoszenia jakości przebiegu procesów inwestycyjnych w oparciu o wykorzystanie nowych technologii.

Uchwała ma zastosowane do inwestycji finansowanych z budżetu państwa w zakresie: budowy nowych obiektów, przebudowy i rozbudowy, renowacji i konserwacji budynków. Stosuje się ona również do budynków w całości lub częściowo finansowanych z pożyczek lub dotacji od państwa, gdy ich wysokość wynosi co najmniej 50% kosztów budowy, z zastrzeżeniem że szacunkowa wartość projektu netto przekracza 5 milionów euro.  Warto też nadmienić, że zasady te dotyczą inwestycji realizowanych w systemie zaprojektuj-zbuduj.

Zgodnie z wymogami w/w dokumentu Inwestorzy muszą  pracować w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Co więcej na żądanie Instytucji  Finansujących i/lub współfinansujących mają oni obowiązek udostępnienia dokumentacji określonej wymogami uchwały.
Mowa jest także o klasyfikacji budowlanej która według nas będzie ściśle powiązana z technologią BIM. Jak wiadomo takiej klasyfikacji nie ma na naszym rynku ale z dobrych źródeł wiemy że trwają nad nią prace.

Poniżej tłumaczenie wymagań. Oryginał  znajdziecie tutaj.

Wymagania 1

 • Narzucenie obowiązku stosowania Duńskiej Klasyfikacji Budowlanej (DKB)  lub równoważnej  opartej na ISO 12006-2 (w przypadku projektów dot. Zamówień publicznych, których wartość przekracza określone w Prawie Zamówień Publicznych progi UE) lub jej aktualizacji tak, aby informacje zawarte w projekcie, w formie cyfrowej, były  standardowe i jednolite dla całego projektu (w rozumieniu części architektonicznej, konstrukcyjnej oraz instalacyjnej).
 • Inwestor  zobligowany jest do wyznaczenia (mianowania) strony odpowiedzialnej za:  1. sformułowanie wytycznych dotyczących stosowania Duńskiej Klasyfikacji Budowlanej (DKB) przy opracowywaniu w/w projektów, 2. Koordynację, nadzór i wsparcie dla uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie poprawności opracowania projektów  z wykorzystaniem DKB

Wymagania 2

 • Inwestor ma obowiązek nakazać  wszystkim stronom procesu inwestycyjnego (w zakresie projektowania) pracę przy wykorzystaniu projektu „bazowego”  zawierającego wszystkie istotne informacje dot. inwestycji. Jest on przechowywany i udostępniony w formie cyfrowej poprzez system komputerowy wszystkim stronom współtworzącym projekt.
 • Inwestor ma obowiązek :
  • zapewnić w pełni bezpieczną platformę internetową umożliwiającą współpracę wszystkich partnerów / współtwórców projektu
  • ustalić zasady efektywnego wykorzystania systemu oraz udokumentować i rozpowszechnić je wśród wszystkich stron
  • zapewnić, aby wszystkie informacji o projekcie, w tym dokumenty tekstowe , rysunki, modele budynków zapisywane były w  wersji czytelnej dla wszystkich uczestników projektu, umożliwiającej ich swobodny wydruk. Jeżeli nie ustalono inaczej, edytowalne dokumenty są udostępniane w formacie ODF, natomiast nie edytowalne w formacie PDF
  • udostępnić wszystkie rysunki dot. projektu za pośrednictwem platformy internetowej , tak aby umożliwić drukowanie ich bezpośrednio na budowie
  • wyznaczyć  Administratora Projektu, którego zadaniem będzie: 1. Upewnienie się, ze wszystkie strony i uczestnicy projektu są świadomi swoich praw i obowiązków związanych z pracą przy w/w zadaniu (w zakresie pracy w oparciu o wykorzystanie platformy internetowej); 2. Koordynowanie i administracja systemem.

Wymagania 3

 • Inwestor zobligowany jest wymagać stosowania modeli cyfrowych budynków 3D na wszystkich etapach tworzenia projektu: konkursowym (koncepcyjnym), projektowym oraz na etapie budowy
 • Inwestor przed zleceniem prac musi upewnić się, że wszyscy oferenci ubiegający się o realizację zadania:
  • korzystają z modeli cyfrowych budynków w 3D do wizualizacji i dokumentowania architektury, techniki symulacji oraz analiz w celu optymalizacji proponowanych rozwiązań
  • dostarczą modele cyfrowe w formacie IFC
  • Inwestor musi realizować projekty budowlane zapewniając, że:
   • każda z branż (architektura, konstrukcja, instalacje) posiada własny odpowiadający jej model 3D, opracowany w pełni profesjonalnie
   • modele opracowane są zgodnie z klasyfikacją DKB lub równoważną  opartą na ISO 12006-2
   • opracowany zostanie jeden globalny model będący składową wszystkich branż właściwych dla danego projektu
   • zarówno modele branż jak i model globalny udostępniane będą w formacie IFC lub innym uzgodnionym wcześniej
   • Inwestor zobowiązany jest do wyboru jednostki odpowiedzialnej za scalenie poszczególnych modeli 3D w model bazowy (globalny), jego późniejszą aktualizację oraz kontrolę zgodności na przestrzeni realizacji całego procesu inwestycyjnego

Wymagania 4

Wymagania dla cyfrowej wersji dokumentacji przetargowej. Inwestor w dokumentacji przetargowej musi zagwarantować że:
(poniżej najbardziej istotny punkt)
4. Zawiera cyfrowe modele budynków 3D pokazujące konstrukcje obiektu oraz zawiera informacje o otoczeniu inwestycji. Modele 3D mają byc dostarczone w formacie IFC.

Wymagania 5

Przekazywanie informacji drogą elektroniczną. Wymagania dotyczące przekazywania informacji w formie cyfrowej, eksploatacji, utrzymania i zarządzania informacją. Inwestor musi wymagać zastosowania elektronicznej formy dostarczania informacji o projekcie m.in. takich jak dokumentacja projektowa, normy krajowe budownictwa oraz sposób wykorzystywania, utrzymania i zarządzania obiektem w przyszłości.
(poniżej najbardziej istotna część)

Firmy uczestniczące w projekcie mają do 31 grudnia 2013 r. (okres przejściowy) możliwość wyboru jednej z trzech form wymiany, obsługi, utrzymania i zarządzania informacją. Po pierwszym stycznia 2014r. obligatoryjna będzie wyłącznie metoda pierwsza.

Metody wymiany informacji :

 1. Informacje przedstawione w formie cyfrowego modelu budynku, którego struktura oparta jest na Duńskiej Klasyfikacji Budowlanej (DBK), otwartych standardach (IFC)  i opiera się na etapie projektowania rozwiniętych, wspólnych modeli budynku,
 2. Informacje przekazywane w formie umożliwiającej przetransferowanie do osobnego systemu IT posiadanego przez operatora,
 3. Informacja przedstawione w formie cyfrowej, edytowalnej.

 

Powyższy tekst nie jest wiernym tłumaczeniem wspomnianego dokumentu, a jedynie jego krótkim streszczeniem – znajomość duńskiego nie jest naszą mocną stroną.

Artykuł powstał przy współpracy z Laboratorium BIM mieszczącym się w Technical University of Denmark. Szczególne podziękowania dla Iwony Budny.

Katarzyna Orliśka-Dejer, Andrzej Inglot
Zespół M.A.D.

IFC – kilka suchych faktów

IFC – (z ang. Industry Foundation Classes) skrót, który nie ma swojego odpowiednika w Polsce i kompletnie nie mam pojęcia jak go przetłumaczyć na nasz język. Poszukując informacji na ten temat w Google warto wiedzieć, że skrót jest dość powszechnie stosowany  i oznacza np.: International Finance Corporation , International Fun Center (hurtownia art. erotycznych) czy Internetowe Forum Czystości.

Nam budowlańcom chodzi oczywiście o termin stworzony przez Stowarzyszenie NIBS (National Institute of Building Sciences) czyli wspólny schemat danych pozwalający na utrzymanie i wymianę danych między różnymi programami klasy BIM. Schemat danych zawiera informacje obejmujące wiele dyscyplin, które składają się na pełny obraz przebiegu procesu inwestycyjnego: zaczynając od idei, poprzez projektowanie, budowę i eksploatację aż do remontu lub rozbiórki.

IFC to neutralna i otwarta specyfikacja, która nie jest kontrolowana przez jednego producenta oprogramowania. Można powiedzieć że jest to bazowy format plików oparty o model danych opracowany przez buildingSMARTalliance  w celu ułatwienia interoperacyjności w branży budowlanej. Ten format usprawnia komunikację, skraca czas dostarczenia możliwie maksymalnej ilości danych o obiekcie, zwiększa wydajność i jakość podczas całego cyklu życia budynku. Jego głównym zadaniem jest zminimalizowanie  prawdopodobieństwa utraty danych podczas przesyłania  zamodelowanych  obiektów pomiędzy aplikacjami.

Format IFC jest zarejestrowany przez ISO jako ISO/PAS 16739 i jest obecnie w trakcie uzyskiwania normy międzynarodowej ISO 16739. Powszechnie funkcjonuje on już jako format  określający międzynarodowe standardy importowania i eksportowania obiektów budowlanych oraz ich właściwości, a także modelowania informacji o budynku (BIM).

Informacje jakie zawiera model IFC:

 • Hierarchia budynku (faza, etap np. piętro )
 • Typ elementu (ściany, płyty, słupy, belki, schody itp.)
 • Geometria (wymiary, współrzędne elementu, objętość)
 • Zależność pomiędzy poszczególnymi elementami
 • Właściwości standardowe i niestandardowe przypisane elementom (materiał, kolor, przekroje, ochrona ppoż., ciężar, itp.)

Dostępne formaty plików IFC:

IFC-SPF – jest to format tekstowy zdefiniowany przez ISO 10303-21 („STEP-File”), posiada rozszerzenie „*.ifc”.  Jest  to najczęściej stosowany format pliku, który rozpoznawany jest przez największa liczbę oprogramowań.

IFC-XML – jest to format XML zdefiniowany przez ISO 10303-28 („STEP-XML”), posiada rozszerzenie  „*.ifcXML”. Ten format jest odpowiedni dla programów wykorzystujących język XML . Ze względu na duże rozmiary pliku, ten format jest rzadziej spotykane w praktyce.

IFC-ZIP  jest to to samo co IFC-SPF z tym, że dodatkowo jest skompresowany, posiada rozszerzenie „*.ifcZIP”.

Warto zaznaczyć, że formaty IFC-XML i IFC-ZIP są odczytywane przez mniejszą liczbę programów niż format podstawowy IFC.

Pełną listę programów pracujących z formatem IFC można znaleźć tutaj. W obecnej chwili jest ich 147.

Dotychczas opublikowane wersje specyfikacji IFC:
IFC2x4 (Release Candidate as of September 2010)
ifcXML2x3 (June 2007)
IFC2x3 (February 2006)
ifcXML2 for IFC2x2 add1 (RC2)
IFC2x2 Addendum 1 (July 2004)\
ifcXML2 for IFC2x2 (RC1)
IFC 2×2
IFC 2x Addendum 1
ifcXML1 for IFC2x and IFC2x Addendum 1
IFC 2x
IFC 2.0
IFC 1.5.1
IFC 1.5

Jak widać powyżej mieliśmy sporą przerwę pomiędzy kolejnymi wydaniami. Przez prawie 5 lat na rynku była wersja IFC2X3. Pomimo tak długiego okresu programy BIM dopiero od niedawna  zaczynają sobie w pełni radzić z tym formatem . Mam tu na myśli tylko export do IFC!

W tym roku dosłownie niedawno bo w październiku pojawiła się najnowsza wersja IFC2X4 Release Candidate 3. Po obszernej specyfikacji widać dobrą robotę jaką wykonało stowarzyszenie buildingSMART. Teraz pozostaje nam cierpliwie czekać na to aby ta wersja pojawiła się w programach klasy BIM. Patrząc jednak na postępy z formatem 2X3 aż strach się bać ile czasu producentom oprogramowania zajmie implementacja do swoich produktów w pełni funkcjonalnego formatu IFC 2X4.

Po przykładowe pliki IFC zapraszam na naszą stronę firmową lub do zakładki „Modele IFC”

LITERATURA:

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes
 2. http://buildingsmart.com/standards/ifc/model-industry-foundation-classes-ifc
 3. http://buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview/ifc-overview-summary
 4. http://www.graphisoft.com/support/ifc/

Katarzyna Orlińska-Dejer
Zespół M.A.D.