lioresal 25 mg dla €127.14
blog poświęcony technologii BIM

Vectorworks

Viewing posts from the Vectorworks category

Vectorworks 2018 – Przykłady własnego schematu mapowania

Ostatnia już część dotycząca ustawień exportu do IFC w oprogramowaniu Vectorworks. Poniżej znajdziecie dwa przykłady mapowania danych.

PRZYKŁAD 1

W pierwszym przykładzie utworzymy rekord, który wykorzystamy jako niestandardowy profil właściwości dla słupów w procesie mapowania danych IFC. Do rekordu przypiszemy dwie właściwości: materiał oraz wysokość słupa.

Materiał

Materiał dodamy za pomocą standardowego typu pola – z listy rozwijalnej wybieramy Tekst. Wiersz domyślnej wartości pozostawiamy pusty – odpowiednią wartość przypiszemy w procesie mapowania (Rys. 1).

Rysunek 1: Materiał – pole zawierające dane

Read More

Vectorworks 2018 – Mapowanie Typów IFC i Danych IFC

W drugim artykule poświęconym programowi Vectorworks 2018 omówimy przypisywanie oraz mapowanie Typów IFC i Danych IFC. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z pierwsza częścią, dotyczącą ustawień eksportu.

Narzędzia dostępne w Vectorworks automatycznie przypisują Typ IFC po wstawieniu elementu, np. dla kolumny – IfcColumn, płyty – IfcSlab, schodów – IfcStair, drzwi – IfcDoor, barierki – IfcRailing, terenu – IfcSite. W niektórych okolicznościach, np. gdy ze względów praktycznych/wizualnych wstawiliśmy fragment ściany narzędziem Kolumna, zachodzi konieczność ręcznej zmiany Typu IFC.

Z każdym Typem IFC skojarzone są Dane IFC. Zarówno Typy IFC jak i Dane IFC możemy przypisywać na trzech poziomach:

  • pojedynczego elementu – w oknie dialogowym Dane IFC dla elementu; aby je otworzyć w wersji branżowej Architektura:
    • zaznaczamy element → Architektura → Dane IFC,
    • zaznaczamy element → Okno → Palety → Paleta Info → Dane,
  • stylu obiektu – w ustawieniach elementów warstwowych dla ścian, płyt i dachów (Ustawienia → Edytuj styl… → IFC…), edycja stylów oraz dodawanie nowych stylów możliwe jest także w Menedżerze zasobów (Okno → Palety → Menedżer zasobów), edycja stylu skutkuje zaniknięciem dotychczasowej nazwy stylu – należy ją nadpisać albo nadać inną nazwę, nadpisanie spowoduje zmiany we wszystkich elementach do których przypisano styl,
  • grupy elementów – za pomocą mapowania danych IFC (Architektura → Mapowanie danych IFC), np. dla wszystkich ścian w projekcie.

Zarówno Dane IFC zdefiniowane na poziomie stylu obiektu jak i grupy elementów możemy nadpisać w ustawieniach pojedynczego elementu.

Read More

Vectorworks 2018 – Podstawy eksportu do formatu IFC

Kolejnym analizowanym przez nas programem klasy BIM jest Vectorworks. Program, dzięki różnorodnym pakietom (Architektura, Krajobraz, Spotlight, Studio, Wzornictwo), posiada rozległe zastosowanie, mi.in w architekturze, budownictwie, projektowaniu wnętrz czy szeroko pojętym designie.

USTAWIENIA EKSPORTU IFC – DANE

Ustawienia eksportu modelu do formatu IFC dostępne są po przejściu do: Plik→ Eksportuj → Eksportuj model IFC…. Opcje dotyczące eksportu zgrupowane są w dwóch zakładkach: Dane oraz Mapowanie warstw (Rys. 1).

Read More

Vectorworks 2015 – Tworzenie istniejącego terenu

Przy pracy z terenem możemy wyróżnić dwa osobne etapy pracy. Pierwszy z nich to utworzenie modelu terenu istniejącego, który tworzy się w dość szybki i prosty sposób. Drugi etap to tworzenie terenu projektowanego, który polega na odpowiedniej edycji terenu istniejącego poprzez użycie odpowiednich narzędzi, które omówimy w następnych częściach.

Moduł tworzenia terenu istniejącego w Vw jest szybkim i sprawnym narzędziem, które sprawdza się przy modelowaniu. Teren możemy utworzyć z punktów wysokościowych albo z warstwic co jest dość wszechstronnym rozwiązaniem. Punkty wysokościowe w Vw są kodowane jako obiekty 3D Locus lub Stakes natomiast warstwice jako obiekty 3D Polygon.

Wszystkie te obiekty można wprowadzać ręcznie na podegranym podkładzie DWG przy pomocy narzędzi o identycznej nazwie. Narzędzia te znajdują się na pasku narzędzi Tool Sets, w grupie Site Planning oraz 3D Modeling. W przypadku punktów wysokościowych dużo bardziej sprawne jest wprowadzanie punktów Stakes. Po wybraniu narzędzia możemy wprowadzać punkty. Ważne jest aby odpowiednio ustawić narzędzie, aby tworzone punkty były punktami „Include as site model data”, następnie musimy przejść na widok z góry (Top/Plan), aby w ogóle zobaczyć tworzone punkty. Teraz możemy wstawiać punkty pojedynczym kliknięciem o wysokości podanej w polu Elevation.

Read More