lioresal 25 mg cena €6.57
blog poświęcony technologii BIM

model BIM

Viewing posts tagged model BIM

Jak bardzo szczegółowy ma być model?

BIM postrzegać należy nie tylko w kategoriach zbioru danych wprowadzonych do modelu w trakcie jego tworzenia, ale także późniejszego wykorzystania, przetwarzania i różnorodnych form prezentacji danych odczytanych z modelu. Zakłada się, że etap przejścia z modelu koncepcyjnego do modelu wynikowego oznacza nie tylko nadanie obiektowi ostatecznego wyglądu zgodnego z wytycznymi i założeniami projektowymi, ale także zmianę poziomu uszczegółowienia modelu w taki sposób, aby na podstawie modelu można było wygenerować m.in. dokumentację rysunkową. Wygenerować, czyli przygotować ją w oparciu o model na tyle dokładny i prawidłowo wykonany, aby nie zachodziła potrzeba dodatkowej obróbki wytworzonych automatycznie rysunków, a w szczególności by nie trzeba było ręcznie uzupełniać rysunków o niezbędne elementy, które muszą być na nich widoczne, pomimo tego, że nie zostały wprowadzone do modelu. Optymalizacja tego procesu polega na znalezieniu prawidłowej relacji pomiędzy wkładem pracy związanej z tworzeniem modelu a czasem, jaki należy przeznaczyć, aby rysunki uzyskane automatycznie z tego modelu i uzupełnione oraz uporządkowane, były kompletne i zgodne z projektem. Kompromis, niezbędny w tej sytuacji, musi być wynikiem kalkulacji, która z jednej strony uwzględniać będzie koszt i celowość przygotowania maksymalnie uszczegółowionego modelu, co przełoży się na rysunki wymagające minimalnej ingerencji w ich zawartość po wygenerowaniu ich z modelu, a z drugiej strony konieczność poświęcenia większego nakładu pracy edycyjnej z racji powstrzymania się od modelowania bardziej zaawansowanego, niż jest to konieczne, by wytworzone z niego rysunki spełniały założy minimalny standard. Analizę nieco komplikuje konieczność uwzględnienia stopnia złożoności modelowanego obiektu a co za tym idzie ilości rysunków wchodzących w skład dokumentacji wykonawczej. Pamiętać należy także o aktualizacji modelu, a co za tym idzie także dokumentacji powstałej na jego bazie, w ślad za zmianami wprowadzanymi na bieżąco przez projektantów. Uff, to oczywiście nie wszystkie czynniki decydujące o tym, na jakim poziomie szczegółowości ustalić granicę dla modelu. Mimo wszystko już widać, że nie jest to łatwe zadanie…

Read More