iniekcja €103.36
blog poświęcony technologii BIM

Dania

Viewing posts tagged Dania

Duńskie rozporządzenie o wykorzystaniu ICT w budownicwie

Dziś zajmiemy się ciekawym, choć jak na nasze realia wciąż chyba jeszcze niewyobrażalnym tematem.

Dzięki naszym podróżom w Internecie oraz znajomościom jakie udało się nam ostatnio zawrzeć dotarliśmy do ciekawego rozporządzenia ustanawiającego wymagania dotyczące wykorzystania ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) w budownictwie. Mowa tu o uchwale, która z dniem 1 marca 2011 roku weszła w życie w Danii i dotyczy inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa.

Dla nas to dobry sygnał rosnącego zaufania do technologii BIM oraz podążania w kierunku standaryzacji i podnoszenia jakości przebiegu procesów inwestycyjnych w oparciu o wykorzystanie nowych technologii.

Uchwała ma zastosowane do inwestycji finansowanych z budżetu państwa w zakresie: budowy nowych obiektów, przebudowy i rozbudowy, renowacji i konserwacji budynków. Stosuje się ona również do budynków w całości lub częściowo finansowanych z pożyczek lub dotacji od państwa, gdy ich wysokość wynosi co najmniej 50% kosztów budowy, z zastrzeżeniem że szacunkowa wartość projektu netto przekracza 5 milionów euro.  Warto też nadmienić, że zasady te dotyczą inwestycji realizowanych w systemie zaprojektuj-zbuduj.

Zgodnie z wymogami w/w dokumentu Inwestorzy muszą  pracować w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Co więcej na żądanie Instytucji  Finansujących i/lub współfinansujących mają oni obowiązek udostępnienia dokumentacji określonej wymogami uchwały.
Mowa jest także o klasyfikacji budowlanej która według nas będzie ściśle powiązana z technologią BIM. Jak wiadomo takiej klasyfikacji nie ma na naszym rynku ale z dobrych źródeł wiemy że trwają nad nią prace.

Poniżej tłumaczenie wymagań. Oryginał  znajdziecie tutaj.

Wymagania 1

 • Narzucenie obowiązku stosowania Duńskiej Klasyfikacji Budowlanej (DKB)  lub równoważnej  opartej na ISO 12006-2 (w przypadku projektów dot. Zamówień publicznych, których wartość przekracza określone w Prawie Zamówień Publicznych progi UE) lub jej aktualizacji tak, aby informacje zawarte w projekcie, w formie cyfrowej, były  standardowe i jednolite dla całego projektu (w rozumieniu części architektonicznej, konstrukcyjnej oraz instalacyjnej).
 • Inwestor  zobligowany jest do wyznaczenia (mianowania) strony odpowiedzialnej za:  1. sformułowanie wytycznych dotyczących stosowania Duńskiej Klasyfikacji Budowlanej (DKB) przy opracowywaniu w/w projektów, 2. Koordynację, nadzór i wsparcie dla uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie poprawności opracowania projektów  z wykorzystaniem DKB

Wymagania 2

 • Inwestor ma obowiązek nakazać  wszystkim stronom procesu inwestycyjnego (w zakresie projektowania) pracę przy wykorzystaniu projektu „bazowego”  zawierającego wszystkie istotne informacje dot. inwestycji. Jest on przechowywany i udostępniony w formie cyfrowej poprzez system komputerowy wszystkim stronom współtworzącym projekt.
 • Inwestor ma obowiązek :
  • zapewnić w pełni bezpieczną platformę internetową umożliwiającą współpracę wszystkich partnerów / współtwórców projektu
  • ustalić zasady efektywnego wykorzystania systemu oraz udokumentować i rozpowszechnić je wśród wszystkich stron
  • zapewnić, aby wszystkie informacji o projekcie, w tym dokumenty tekstowe , rysunki, modele budynków zapisywane były w  wersji czytelnej dla wszystkich uczestników projektu, umożliwiającej ich swobodny wydruk. Jeżeli nie ustalono inaczej, edytowalne dokumenty są udostępniane w formacie ODF, natomiast nie edytowalne w formacie PDF
  • udostępnić wszystkie rysunki dot. projektu za pośrednictwem platformy internetowej , tak aby umożliwić drukowanie ich bezpośrednio na budowie
  • wyznaczyć  Administratora Projektu, którego zadaniem będzie: 1. Upewnienie się, ze wszystkie strony i uczestnicy projektu są świadomi swoich praw i obowiązków związanych z pracą przy w/w zadaniu (w zakresie pracy w oparciu o wykorzystanie platformy internetowej); 2. Koordynowanie i administracja systemem.

Wymagania 3

 • Inwestor zobligowany jest wymagać stosowania modeli cyfrowych budynków 3D na wszystkich etapach tworzenia projektu: konkursowym (koncepcyjnym), projektowym oraz na etapie budowy
 • Inwestor przed zleceniem prac musi upewnić się, że wszyscy oferenci ubiegający się o realizację zadania:
  • korzystają z modeli cyfrowych budynków w 3D do wizualizacji i dokumentowania architektury, techniki symulacji oraz analiz w celu optymalizacji proponowanych rozwiązań
  • dostarczą modele cyfrowe w formacie IFC
  • Inwestor musi realizować projekty budowlane zapewniając, że:
   • każda z branż (architektura, konstrukcja, instalacje) posiada własny odpowiadający jej model 3D, opracowany w pełni profesjonalnie
   • modele opracowane są zgodnie z klasyfikacją DKB lub równoważną  opartą na ISO 12006-2
   • opracowany zostanie jeden globalny model będący składową wszystkich branż właściwych dla danego projektu
   • zarówno modele branż jak i model globalny udostępniane będą w formacie IFC lub innym uzgodnionym wcześniej
   • Inwestor zobowiązany jest do wyboru jednostki odpowiedzialnej za scalenie poszczególnych modeli 3D w model bazowy (globalny), jego późniejszą aktualizację oraz kontrolę zgodności na przestrzeni realizacji całego procesu inwestycyjnego

Wymagania 4

Wymagania dla cyfrowej wersji dokumentacji przetargowej. Inwestor w dokumentacji przetargowej musi zagwarantować że:
(poniżej najbardziej istotny punkt)
4. Zawiera cyfrowe modele budynków 3D pokazujące konstrukcje obiektu oraz zawiera informacje o otoczeniu inwestycji. Modele 3D mają byc dostarczone w formacie IFC.

Wymagania 5

Przekazywanie informacji drogą elektroniczną. Wymagania dotyczące przekazywania informacji w formie cyfrowej, eksploatacji, utrzymania i zarządzania informacją. Inwestor musi wymagać zastosowania elektronicznej formy dostarczania informacji o projekcie m.in. takich jak dokumentacja projektowa, normy krajowe budownictwa oraz sposób wykorzystywania, utrzymania i zarządzania obiektem w przyszłości.
(poniżej najbardziej istotna część)

Firmy uczestniczące w projekcie mają do 31 grudnia 2013 r. (okres przejściowy) możliwość wyboru jednej z trzech form wymiany, obsługi, utrzymania i zarządzania informacją. Po pierwszym stycznia 2014r. obligatoryjna będzie wyłącznie metoda pierwsza.

Metody wymiany informacji :

 1. Informacje przedstawione w formie cyfrowego modelu budynku, którego struktura oparta jest na Duńskiej Klasyfikacji Budowlanej (DBK), otwartych standardach (IFC)  i opiera się na etapie projektowania rozwiniętych, wspólnych modeli budynku,
 2. Informacje przekazywane w formie umożliwiającej przetransferowanie do osobnego systemu IT posiadanego przez operatora,
 3. Informacja przedstawione w formie cyfrowej, edytowalnej.

 

Powyższy tekst nie jest wiernym tłumaczeniem wspomnianego dokumentu, a jedynie jego krótkim streszczeniem – znajomość duńskiego nie jest naszą mocną stroną.

Artykuł powstał przy współpracy z Laboratorium BIM mieszczącym się w Technical University of Denmark. Szczególne podziękowania dla Iwony Budny.

Katarzyna Orliśka-Dejer, Andrzej Inglot
Zespół M.A.D.