Baclofen dawka rekreacyjna €11.76
blog poświęcony technologii BIM

Zamówienia Publiczne

Viewing posts from the Zamówienia Publiczne category

Świadczenie usług Managera Informacji BIM w trakcie projektowania i budowy budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

Wczoraj 8 grudnia 2017 roku zakończyło się pierwsze w Polsce postępowanie o świadczenie usług Menedżera BIM. Niestety nie zakończyło się sukcesem, ponieważ budżet zamawiającego był około czterokrotnie mniejszy od jedynej oferty jaka wpłynęła. Swoją drogą jestem zdziwiony, że wpłynęła tylko jedna oferta…. Poniżej informacja z otwarcia ofert.

 

Przy okazji rzućmy okiem na najistotniejsze rzeczy jakie znalazły się w opisie tego postępowania.

Read More

Komisja Infrastruktury 24 X 2017 – transmisja ze spotkania

24 października w Komisji Infrastruktury odbyła się kolejna w kuluarach sejmowych prezentacja i dyskusja na temat BIM-u. Prezentację poprowadził Pan Tomasz Żuchowski sekretarz stanu odpowiedzialny w ministerstwie za budownictwo. Dla osób zainteresowanych tematem poniższa transmisja obowiązkowo do obejrzenia.

Read More

Możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce – projekty pilotażowe wspierane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

 Z inicjatywy wiceministra infrastruktury i budownictwa Tomasza Żuchowskiego 20 października 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące rozpoczęcia projektu pilotażowego mającego na celu weryfikację możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce.

– Inauguracja projektów pilotażowych to kolejny krok ministerstwa na drodze do wdrożenia metodyki BIM w Polsce, który jest efektem dotychczasowych spotkań eksperckich, z których jasno wynikała konieczność uruchomienia takich projektów – mówił wiceminister Tomasz Żuchowski.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz p.o. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Anita Oleksiak.

W trakcie spotkania przedstawiciele PSE, PKP PLK, GDDKiA oraz MSZ zaprezentowali propozycje projektów, których realizacja zostanie oparta na metodyce BIM. Przy wyborze ministerstwo oraz przedstawiciele instytucji kierowali sią kluczową potrzebą zapewnienia różnorodności – wybrane zostały projekty infrastrukturalne z licznymi obiektami inżynieryjnymi, infrastruktura krytyczna oraz projekt kubaturowy. Takie zróżnicowanie projektów pozwoli na kompleksowe zbadanie korzyści i zagrożeń związanych z metodyką.

W zdecydowanej większości państw, w których wdrożenie BIM przebiegło skutecznie, wszelkie prace poprzedzono projektami pilotażowymi, których celem była m.in. weryfikacja gotowości środowiska biznesowego i administracji do pracy na nowych narzędziach. Projekty pilotażowe to również okazja do zebrania niezbędnego doświadczenia, które będzie mogło zostać wykorzystane przy dalszych działaniach.

– Działania podejmowane przez ministerstwo w celu wsparcia projektów pilotażowych BIM dziś mają za zadanie zweryfikować realne korzyści płynące z metodyki BIM i określić ryzyka, które należałoby minimalizować przed ostateczną fazą wdrożenia BIM w Polsce – mówił wiceminister Tomasz Żuchowski.

Ministerstwo będzie wspierało podmioty realizujące projekty pilotażowe m.in. poprzez koordynację stworzenia platformy wymiany wiedzy i doświadczeń, która pozwoli na swobodną wymianę informacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami i doprowadzi do zapewnienia transferu wiedzy i stworzenia bazy wiedzy dostępnej również dla przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów badawczych, oraz administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego.

Dodatkowo efektem projektów pilotażowych będzie zarysowanie potrzeb i opracowanie standardów dla prowadzenia zamówień dla inwestycji opartych o metodykę BIM.

źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798078.htm

Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie – kolejny konkurs z wymogiem BIM!

Nie wiemy jak nam to umknęło…. ale 28 sierpnia został opublikowany konkurs na Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie. Temat dla nas interesujący z uwagi na zapisy dotyczące technologii BIM.  Kompletną dokumentację konkursu znajdziecie tutaj:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1355894,konkurs-architektoniczno-urbanistyczny-dwuetapowy-realizacyjny-na-opracowanie-koncepcji-architektoni.html

Poniżej znajdziecie kilkanaście najciekawszych zapisów wraz z krótkim komentarzem.

Regulamin:

1.8.1. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania przedmiotu zamówienia na
dokumentację projektową będącą uszczegółowieniem pracy konkursowej to 5.124.060,-
(pięciu milionów stu dwudziestu czterech tysięcy sześćdziesięciu) złotych.
Zamawiający przewiduje, że szacowane wynagrodzenie z tytułu opracowania dokumentacji
projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji, stanowiącej uszczegółowienie i rozwinięcie
pracy konkursowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pełnieniem nadzoru autorskiego
oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji określonych we
wzorze umowy, w tym za uzyskanie wszelkich zgód, nie przekroczy kwoty brutto
4.551.000,- (czterech milionów pięćset pięćdziesięciu jeden tysięcy) złotych. Ponadto
w związku wymaganiem Zamawiającego, dotyczącym użycia narzędzi elektronicznego
modelowania danych budowlanych umożliwiających utworzenie modelu BIM (zwanych
dalej również BIM), zgodnie z art. 10e ustawy PZP, w zakresie opisanym w przedmiotowym
Regulaminie, w celu wypełnienia zapisów art. 10e ustawy PZP dot. udostępnienia środków
dostępu do ww. narzędzia, Zamawiający przewidział dodatkową kwotę wynagrodzenia
w wysokości 573.060,- (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt) złotych, co po
zsumowaniu daje kwotę w wysokości 5.124.060,- (pięciu milionów stu dwudziestu czterech
tysięcy sześćdziesięciu) złotych, która stanowi maksymalny planowany łączny koszt
wykonania przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową będącą uszczegółowieniem
pracy konkursowej.

Read More

EUBIM Task Group Handbook

Grupa Zadaniowa ds. BIM Unii Europejskiej, ogłosiła 6 lipca wydanie podręcznika „Wprowadzanie do Modelowania Informacji Budowlanej przez Europejski Sektor Publiczny”. Z notatki prasowej możemy się dowiedzieć, że cel wydania tego podręcznika to zachęta dla szerszego wprowadzania BIM-u w odpowiedzi na rosnące wyzwania… itd. itp. W przedmowie znajdziemy jedyny Polski akcent w tym podręczniku, czyli wypowiedź Elżbiety Bieńkowskiej, komisarza UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP.

Generalnie podręcznik:

  • tłumaczy podstawy metodyki BIM,
  • odpowiada na pytania dlaczego należy BIM-u używać,
  • wyjaśnia, że BIM to nie oprogramowanie, model, czy system,
  • daje rekomendacje „jak zacząć” podając przykłady z kilku krajów takich jak Estonia, Niemcy, Anglia itd.

Jest też część techniczna, wiadomo najciekawsza 🙂

Pierwsze kryterium techniczne: VENDOR-NEUTRAL DATA EXCHANGE.

Autorzy opracowania zwracają uwagę w tym miejscu, na dwa bardzo ważne aspekty:

  • dane powinny być wymieniane w neutralnej platformie, poprzez otwarty format plików NIE kontrolowany przez jednego określonego dostawcę lub grupę dostawców.
  • jedyny powszechnie używany format do współpracy to IFC.

Tłumacząc to tak:

Wymiana danych w otwartym formacie zwiększa interoperacyjność pomiędzy klientami w przypadku projektu sporządzonego w różnym oprogramowaniu. Dodatkowo wspomaga różnorodność, unika monopolu i sprzyja konkurencji. Otwarte standardy są bardzo ważne dla zamawiającego, ponieważ dają możliwość łatwego opisania wymogów. Jedynym wyjątkiem może być faza eksploatacji gdzie właściciel musi użyć formatu natywnego do edycji. Otwarte standardy mają kluczowe znaczenie dla archiwizacji danych projektowych. Modele, rysunki mogą być nieczytelne w ciągu zaledwie kilku lat jeśli nie są przechowywane w otwartych standardach.

notatka prasowa: http://www.eubim.eu/wp-content/uploads/2017/07/BIM-Task-Group-launches-Handbook-for-EU-Public-Sector-Press-Release-1.pdf

Link do podręcznika: EU_BIM_Task_Group_Handbook_FINAL.PDF  Wszystkim zamawiającym polecamy przeczytać go od deski do deski!

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

ps. Jestem w szoku, że ani razu w tym raporcie nie pojawiło się słowo „Revit” 😉

Stanowisko MIB w sprawie wprowadzenia systemu BIM (stan na dzień 19.04.2017)

19 kwietnia na stronie Sejmu RP pojawiła się bardzo ciekawa odpowiedź na interpelację nr 11233 w sprawie wprowadzenia systemu BIM jako warunku projektowego w budowach finansowanych ze środków publicznych. Odpowiadającym był podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski.

Warto nadmienić, że odpowiedź wyszła po kilku już spotkaniach w Ministerstwie (ostatnie omawiałem tutaj) Czekając na ostatnie podsumowujące spotkanie zapraszam do przeczytania poniżej odpowiedzi i na refleksje  w komentarzach.  Różowo nie jest…

Read More

Ekspertyza dotycząca możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce

W dosyć przypadkowy sposób, ale udało się znaleźć miejsce z którego można pobrać w całości ekspertyzę dotyczącą możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce wykonaną przez firmę KPMG. Link jest dostępny na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w artykule „Środowisko akademickie, projektantów i sektor prywatny o Building Information Modeling” razem ze wszystkimi prezentacjami z tego spotkania.

Opracowanie można również pobrać bezpośrednio z linku poniżej:

  Ekspertyza dotycząca możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce (2,9 MiB, 2 094 hits)

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

„infraBIM” – 8/9.11.2016 Gliwice

Na zaproszenia na konferencję „infraBIM” jest juź za późno 🙂 Organizatorzy zebrali już komplet zainteresowanych (ponad 150 osób). BIMblog jako partner medialny, pierwszy publikuje program szczegółowy tej konferencji. Po sylwetki prelegentów zapraszamy na stronę www.infrabim.pl

infrabim-program-szczegolowy

Prezentacja obecnego stanu wdrożenia metodyki BIM w polskich zamówieniach publicznych w MIB

27 września 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu spotkań na temat stosowania metodyki Building Information Modeling (BIM) w budownictwie. W spotkaniu uczestniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej oraz „publicznych zamawiających”, w tym m.in. Ministerstwo Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przedstawiciele Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

W trakcie spotkania autorzy ekspertyzy wykonanej na zlecenie MIB przedstawili prezentację na temat obecnego stanu wdrożenia metodyki BIM w polskich zamówieniach publicznych.

Zaproszeni goście poinformowali o doświadczeniach ze stosowaniem metodyki BIM oraz przedstawili obawy oraz korzyści związane z wdrożeniem tej metodyki w budownictwie.

Spotkanie zakończyła dyskusja, która pozwoliła podsumować omawiane w trakcie spotkania kwestie.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu będzie skierowane do przedstawicieli środowiska projektantów, producentów oprogramowania oraz środowiska akademickiego.

źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797347-p_1.htm

PS.

Na stronie ministerstwa została udostępniona prezentacja firmy KPMG (co ciekawe przy współpracy z firmą ARUP).  Parę rzeczy myślę wymaga skomentowania 🙂

Read More