.

Zamówienia Publiczne

Viewing posts from the Zamówienia Publiczne category

Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie – kolejny konkurs z wymogiem BIM!

Nie wiemy jak nam to umknęło…. ale 28 sierpnia został opublikowany konkurs na Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie. Temat dla nas interesujący z uwagi na zapisy dotyczące technologii BIM.  Kompletną dokumentację konkursu znajdziecie tutaj:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1355894,konkurs-architektoniczno-urbanistyczny-dwuetapowy-realizacyjny-na-opracowanie-koncepcji-architektoni.html

Poniżej znajdziecie kilkanaście najciekawszych zapisów wraz z krótkim komentarzem.

Regulamin:

1.8.1. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania przedmiotu zamówienia na
dokumentację projektową będącą uszczegółowieniem pracy konkursowej to 5.124.060,-
(pięciu milionów stu dwudziestu czterech tysięcy sześćdziesięciu) złotych.
Zamawiający przewiduje, że szacowane wynagrodzenie z tytułu opracowania dokumentacji
projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji, stanowiącej uszczegółowienie i rozwinięcie
pracy konkursowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pełnieniem nadzoru autorskiego
oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji określonych we
wzorze umowy, w tym za uzyskanie wszelkich zgód, nie przekroczy kwoty brutto
4.551.000,- (czterech milionów pięćset pięćdziesięciu jeden tysięcy) złotych. Ponadto
w związku wymaganiem Zamawiającego, dotyczącym użycia narzędzi elektronicznego
modelowania danych budowlanych umożliwiających utworzenie modelu BIM (zwanych
dalej również BIM), zgodnie z art. 10e ustawy PZP, w zakresie opisanym w przedmiotowym
Regulaminie, w celu wypełnienia zapisów art. 10e ustawy PZP dot. udostępnienia środków
dostępu do ww. narzędzia, Zamawiający przewidział dodatkową kwotę wynagrodzenia
w wysokości 573.060,- (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt) złotych, co po
zsumowaniu daje kwotę w wysokości 5.124.060,- (pięciu milionów stu dwudziestu czterech
tysięcy sześćdziesięciu) złotych, która stanowi maksymalny planowany łączny koszt
wykonania przedmiotu zamówienia na dokumentację projektową będącą uszczegółowieniem
pracy konkursowej.

Read More

EUBIM Task Group Handbook

Grupa Zadaniowa ds. BIM Unii Europejskiej, ogłosiła 6 lipca wydanie podręcznika „Wprowadzanie do Modelowania Informacji Budowlanej przez Europejski Sektor Publiczny”. Z notatki prasowej możemy się dowiedzieć, że cel wydania tego podręcznika to zachęta dla szerszego wprowadzania BIM-u w odpowiedzi na rosnące wyzwania… itd. itp. W przedmowie znajdziemy jedyny Polski akcent w tym podręczniku, czyli wypowiedź Elżbiety Bieńkowskiej, komisarza UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP.

Generalnie podręcznik:

  • tłumaczy podstawy metodyki BIM,
  • odpowiada na pytania dlaczego należy BIM-u używać,
  • wyjaśnia, że BIM to nie oprogramowanie, model, czy system,
  • daje rekomendacje „jak zacząć” podając przykłady z kilku krajów takich jak Estonia, Niemcy, Anglia itd.

Jest też część techniczna, wiadomo najciekawsza 🙂

Pierwsze kryterium techniczne: VENDOR-NEUTRAL DATA EXCHANGE.

Autorzy opracowania zwracają uwagę w tym miejscu, na dwa bardzo ważne aspekty:

  • dane powinny być wymieniane w neutralnej platformie, poprzez otwarty format plików NIE kontrolowany przez jednego określonego dostawcę lub grupę dostawców.
  • jedyny powszechnie używany format do współpracy to IFC.

Tłumacząc to tak:

Wymiana danych w otwartym formacie zwiększa interoperacyjność pomiędzy klientami w przypadku projektu sporządzonego w różnym oprogramowaniu. Dodatkowo wspomaga różnorodność, unika monopolu i sprzyja konkurencji. Otwarte standardy są bardzo ważne dla zamawiającego, ponieważ dają możliwość łatwego opisania wymogów. Jedynym wyjątkiem może być faza eksploatacji gdzie właściciel musi użyć formatu natywnego do edycji. Otwarte standardy mają kluczowe znaczenie dla archiwizacji danych projektowych. Modele, rysunki mogą być nieczytelne w ciągu zaledwie kilku lat jeśli nie są przechowywane w otwartych standardach.

notatka prasowa: http://www.eubim.eu/wp-content/uploads/2017/07/BIM-Task-Group-launches-Handbook-for-EU-Public-Sector-Press-Release-1.pdf

Link do podręcznika: EU_BIM_Task_Group_Handbook_FINAL.PDF  Wszystkim zamawiającym polecamy przeczytać go od deski do deski!

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

ps. Jestem w szoku, że ani razu w tym raporcie nie pojawiło się słowo „Revit” 😉

Stanowisko MIB w sprawie wprowadzenia systemu BIM (stan na dzień 19.04.2017)

19 kwietnia na stronie Sejmu RP pojawiła się bardzo ciekawa odpowiedź na interpelację nr 11233 w sprawie wprowadzenia systemu BIM jako warunku projektowego w budowach finansowanych ze środków publicznych. Odpowiadającym był podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski.

Warto nadmienić, że odpowiedź wyszła po kilku już spotkaniach w Ministerstwie (ostatnie omawiałem tutaj) Czekając na ostatnie podsumowujące spotkanie zapraszam do przeczytania poniżej odpowiedzi i na refleksje  w komentarzach.  Różowo nie jest…

Read More

Ekspertyza dotycząca możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce

W dosyć przypadkowy sposób, ale udało się znaleźć miejsce z którego można pobrać w całości ekspertyzę dotyczącą możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce wykonaną przez firmę KPMG. Link jest dostępny na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w artykule „Środowisko akademickie, projektantów i sektor prywatny o Building Information Modeling” razem ze wszystkimi prezentacjami z tego spotkania.

Opracowanie można również pobrać bezpośrednio z linku poniżej:

  Ekspertyza dotycząca możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce (2,9 MiB, 1 467 hits)

Maciej Dejer
Zespół M.A.D.

„infraBIM” – 8/9.11.2016 Gliwice

Na zaproszenia na konferencję „infraBIM” jest juź za późno 🙂 Organizatorzy zebrali już komplet zainteresowanych (ponad 150 osób). BIMblog jako partner medialny, pierwszy publikuje program szczegółowy tej konferencji. Po sylwetki prelegentów zapraszamy na stronę www.infrabim.pl

infrabim-program-szczegolowy

Prezentacja obecnego stanu wdrożenia metodyki BIM w polskich zamówieniach publicznych w MIB

27 września 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu spotkań na temat stosowania metodyki Building Information Modeling (BIM) w budownictwie. W spotkaniu uczestniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej oraz „publicznych zamawiających”, w tym m.in. Ministerstwo Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przedstawiciele Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

W trakcie spotkania autorzy ekspertyzy wykonanej na zlecenie MIB przedstawili prezentację na temat obecnego stanu wdrożenia metodyki BIM w polskich zamówieniach publicznych.

Zaproszeni goście poinformowali o doświadczeniach ze stosowaniem metodyki BIM oraz przedstawili obawy oraz korzyści związane z wdrożeniem tej metodyki w budownictwie.

Spotkanie zakończyła dyskusja, która pozwoliła podsumować omawiane w trakcie spotkania kwestie.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu będzie skierowane do przedstawicieli środowiska projektantów, producentów oprogramowania oraz środowiska akademickiego.

źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797347-p_1.htm

PS.

Na stronie ministerstwa została udostępniona prezentacja firmy KPMG (co ciekawe przy współpracy z firmą ARUP).  Parę rzeczy myślę wymaga skomentowania 🙂

Read More

Cykl spotkań eksperckich dotyczących metodyki Building Information Modeling

Z inicjatywy Tomasza Żuchowskiego, wiceministra infrastruktury i budownictwa, 27 września 2016 r. w MIB rozpoczyna się cykl spotkań eksperckich dotyczących stosowania metodyki Building Information Modeling (BIM) w budownictwie.

Pierwsze spotkanie zostanie zorganizowane z przedstawicielami administracji publicznej oraz publicznymi zamawiającymi.Harmonogram spotkań ( PDF 23.21 KB) przewiduje również spotkania z przedstawicielami środowiska akademickiego, środowiska projektantów, organizacji promujących stosowanie metodyki BIM oraz sektora prywatnego. Ostatnie spotkanie zostało zaplanowane na luty 2017 r. i będzie stanowiło podsumowanie wszystkich spotkań z podmiotami i środowiskami zainteresowanymi stosowaniem metodyki BIM w budownictwie.

Przedstawiciele interesariuszy, którzy chcieliby wziąć udział w planowanych spotkaniach, proszeni są o zgłoszenia pod adresem: bim@mib.gov.pl. Zachęcamy również do zgłaszania ewentualnych uwag dotyczących harmonogramu spotkań. Jednocześnie informujemy, że ze względu na warunki lokalowe liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w spotkaniach jest ograniczona.

źródło: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797311.htm#

Ekspertyza dotycząca wdrożenia BIM w Polsce – ankieta

Szanowni Państwo!

 

Przeprowadzamy badanie na temat możliwości wdrożenia BIM w Polsce, które realizowane jest na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa. Poniżej znajduje się link do ankiety internetowej, której wypełnienie powinno zająć do 20 minut. Ankieta kierowana jest do firm i osób stosujących BIM w codziennej pracy.

Naszym celem jest zebranie opinii obiektywnych i realistycznych, z punktu widzenia użytkownika technologii BIM. Ankieta jest dostępna pod adresem: https://www.research.net/r/YGN9KBV

UPDATE 2016-09-28

Proces zbierania danych do naszej ekspertyzy. Dziękujemy za wypełnione ankiety.

Wojciech Radomski
KPMG

BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY” (WAIWIZ) POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ – czyli BIM to Revit…

3 lata temu! napisałem artykuł w którym skupiłem się nad pytaniem: Czy BIM to Revit? Podobne pytania można znaleźć na zagranicznych portalach czy nawet na Linkedin. Odpowiedź na pytanie wydaje się oczywista… ale nie którzy żyją jakby w innym świecie…

Powrót do tematu zawdzięczamy przetargowi który aktualnie organizuje Politechnika Poznańska o nazwie „„BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY” WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA (WAIWIZ) POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ”
SIWZ oraz wszelkie inne informacje o tym przetargu znajdziecie pod tym linkiem:
http://www.info.put.poznan.pl/zamowienia/2016/adzp4616/3932.
Najciekawsze info dla nas to:

„7. Wykonawca w trakcie wykonywania projektu wykonawczego jak i prowadzenia robót, zobowiązany jest do
bieżącego wykonania i aktualizowania modelu BIM dla przedmiotowej inwestycji w standardzie IFC (Industry
Foundation Classes),  z uwzględnieniem wytycznych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z
dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
7.1 Zakres modelowania:
• Stopień szczegółowości modelu – LOD300
• Wymagane informacje zawarte w plikach elementów – producent, nazwa, typ, gabaryty, parametry na
wyjściach i wejściach
Formaty plików – plik główny rvt, pliki elementów instalacji i wyposażenia rfa.”

Read More