baklofen i choroba refluksowa €105.43
04 lip 2024

Przygotowanie zamówienia na wykonanie modelu – wybrane aspekty organizacyjne: Standard BIM GPK

Poprzedni artykuł przedstawiał pokrótce, jakie były cele

04 lip 2024

Poprzedni artykuł przedstawiał pokrótce, jakie były cele powstania modeli w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz jakie kryteria ważyły najwięcej podczas określania warunków brzegowych, które powinny spełniać. To był jednak dopiero początek. Przed zespołem realizującym “Projekt wykorzystania technologii BIM w cyklu funkcjonowania obiektów zlokalizowanych na obszarze byłego KL Auschwitz II-Birkenau na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu” stało jeszcze zadanie polegające na opracowaniu pozostałej części dokumentacji postępowania przetargowego, z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) na czele.


Wyzwania, z którymi mierzyliśmy się jako Konsultant BIM wspólnie z pracownikami Muzeum, można zasadniczo podzielić na trzy niżej wymienione grupy:

  • formalne – związane z koniecznością spełnienia zasad określonych w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ze wszystkimi zmianami obowiązującymi do dnia opublikowania postępowania (dalej: Pzp),
  • techniczne – skupione wokół kwestii samego opracowania modeli, w szczególności zapewnienia możliwości ich dalszego wykorzystania;
  • organizacyjne – mające na celu takie określenie warunków zamówienia (w tym zasad przyszłej współpracy między Muzeum a wykonawcą modeli), które zagwarantują jednocześnie:
    • dobre zrozumienie przez wykonawcę oczekiwań Muzeum,
    • zabezpieczenie interesów stron przyszłej umowy,
    • a w efekcie: możliwość uzyskania rzetelnej wyceny od potencjalnych oferentów.

Z uwagi na to, że zamówienie stanowi pewną całość trudno jest omawiać jego poszczególne aspekty osobno – kwestie techniczne wpływają na organizacyjne i odwrotnie, a formalne określają ramy, w których można poruszać się w toku określania warunków przyszłej umowy. Pracy nie ułatwiał fakt, że projekt realizowany przez Muzeum z pewnością można zaliczyć do kategorii nietypowych a to wiąże się z koniecznością wytyczenia czasem zupełnie nowych ścieżek postępowania. Nie chodziło bowiem jedynie o wykonanie modeli, ale także o ustalenie tego, w jaki sposób mają funkcjonować w procesach realizowanych w Muzeum. W związku z tym właściwie każda decyzja wymagała gruntownej analizy pod kątem potrzeb i możliwości oraz oceny w kontekście koszt-efekt.

Poniżej oraz w kolejnych artykułach przedstawimy kilka wybranych zagadnień oraz przybliżamy proces dochodzenia do zapisów, które znalazły się w opublikowanej dokumentacji postępowania przetargowego. A zaczniemy od tematu, który może wydawać się dość prozaiczny – od Standardu BIM, który miał być stosowany przez wykonawcę do wykonania modeli.

Aktualizacja Standardu BIM GPK

Mając na uwadze treść art. 99. ust. 1 ustawy PZP:

“Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”

opracowując Standard BIM GPK wraz z pracownikami Muzeum podjęliśmy ogrom wysiłku, aby był on możliwie jak najbardziej precyzyjny, co przedstawia poniższa grafika.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Standardu BIM GPK. Legenda: niebieska ramka – opis dokładności geometrycznej elementów, żółty – kategorie elementów, czerwone – parametry i ich wartości

Przeanalizowaliśmy opracowane w ramach projektu pilotażowego modele, istniejącą dokumentację i konsultowaliśmy się z różnymi działami (np. z Zespołem ds. Globalnego Planu Konserwacji, który miał największą wiedzę na temat materiałów i wykończeń występujących w barakach). Mimo to musieliśmy założyć, że podczas modelowania pojawią się sytuacje, gdy Standard BIM GPK okaże się niewystarczająco precyzyjny. Podczas prowadzonych prac budowlanych mogą pojawić się nowe materiały, w którymś z obiektów pojawi się nietypowe rozwiązanie konstrukcyjne lub element, który nie został literalnie ujęty w Standardzie BIM GPK.

Gdybyśmy mieli do czynienia z zamówieniem prywatnym każde tego typu doprecyzowanie mogłoby stanowić element negocjacji między zamawiającym a wykonawcą. W tym przypadku z uwagi na rygor nałożony przez Pzp musieliśmy liczyć się z istniejącym orzecznictwem, m.in. ze stanowiskiem wyrażonym w orzeczeniu o sygnaturze KIO 1447/10 – opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji przetargowej nie podlega negocjacjom, dookreśleniom ani innym zabiegom mających na celu sprecyzowanie przedmiotu.[1]

Rozwiązanie podpowiedział zespół prawny Muzeum, który wskazał, że jeśli opiszemy szczegółowo przesłanki do zmiany Standardu BIM GPK i określimy ramy takiego postępowania to można będzie uznać powstałe zapisy za zgodne z art. 99. ust. 1 ustawy PZP. Opiszemy bowiem zakres świadczenia i wszystkie okoliczności jego realizacji, a tym samym umożliwimy wykonawcom rzetelną wycenę zamawianej usługi.

W związku z powyższym w dokumentacji postępowania wykonawcy mogli znaleźć informacje o okolicznościach, które mogą wpłynąć na zmianę oraz ich skutkach – zarówno technicznych, jak i formalnych oraz finansowych.

Przejęcie zadania przez Zamawiającego

Wykonanie modeli to jednak dopiero początek. Nie powstają one w końcu dla idei, tylko w konkretnym celu – przede wszystkim jako nośnik danych dla systemów do zarządzania w skali mikro i makro. Jak wiadomo, zarządzanie obiektem to nie jest zadanie na najbliższe kilka lat, lecz nawet kilkadziesiąt. W tym czasie realizowane będą kolejne zadania w ramach Globalnego Planu Konserwacji, a w związku z tym obiekty na obszarze Muzeum także ulegną zmianom. Aby dane w wykorzystywanych przez Zamawiającego systemach pozostały aktualne powinny iść za nimi także modyfikacje odzwierciedlających je modeli.

Muzeum mogłoby każdorazowo przeprowadzać postępowanie, w których wyłaniałoby wykonawców odpowiedzialnych za aktualizację modeli. Byłoby to jednak zadanie czasochłonne i generujące dodatkowe koszty. Część zmian można także uznać za stosunkowo niewielkie, choć istotne z punktu widzenia zespołu sprawującego pieczę nad obiektami znajdującymi się na obszarze Muzeum. Można do nich zaliczyć np. dodanie lub uzupełnienie podpór dla elementów, których odkształcenia lub stan zagrażają zwiedzającym lub samym budynkom. Tego typu uzupełnienia modeli z powodzeniem mogliby wykonać pracownicy Muzeum.

Źródło: materiały Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – model baraku B-076. Na czerwono oznaczono podpory ściany zewnętrznej

Należy jednak zwrócić uwagę, że wprowadzenie modyfikacji w modelu – niezależnie od tego, czy wykona je podmiot zewnętrzny, czy Muzeum siłami własnymi – musi być zrealizowane w sposób zapewniający spójność całości opracowania (którym jest model całego odcinka BI byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II-Birkenau). Na taką okoliczność w dokumentacji postępowania zostały zawarte zapisy dotyczące konieczności opracowania instrukcji modelowania, która będzie obejmować podstawowe zasady i metody tworzenia modelu w środowisku natywnym oraz wszystkie informacje, ustawienia i pliki zewnętrzne, których należy użyć, aby po eksporcie do formatu wymiany uzyskać produkt spójny z tym dostarczonym przez wykonawcę.

Z wykorzystaniem modeli przez Zamawiającego wiąże się także integracja z systemami do zarządzania, ale z uwagi na to, że jest to zagadnienie bardziej techniczne, niż organizacyjne, zasługuje na oddzielny tekst, na który już dziś zapraszamy!

 

Karolina Wróbel
M.A.D. Engineers

 


[1] https://www.saos.org.pl/judgments/116344

 

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment