lioresal pi €41.76
31 maja 2019

BIM–Hyde Park spotkanie dyskusyjne – 27.05.2019 r.

27 maja 2019 r. odbył się BIM–Hyde Park

31 maja 2019

27 maja 2019 r. odbył się BIM–Hyde Park – spotkanie dyskusyjne Urzędu Zamówień Publicznych poświęcone tematyce narzędzi modelowania danych budowlanych (building information modelling). Formuła Hyde Park-u pozwoliła zabrać głos wielu prelegentom (minimum 10 osób w każdym panelu) pochodzącym z różnych środowisk i w 5-minutowych wystąpieniach zawrzeć istotę swojego poglądu na zadany temat.

Panel pierwszy BIM-oprogramowanie a konkurencyjność moderowany przez Dariusza Kasznię (Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM) dotyczył wielości oprogramowania funkcjonującego na rynku, doboru narzędzi przez inwestora /zamawiającego czy kwestii zamknięcia technologicznego i ograniczania się do jednego oprogramowania/vendora.

W trakcie wystąpień zwracano uwagę, że narzędzia typu BIM z jednej strony powinny mieć służebny charakter względem samego pomysłu i pracy twórczej, a z drugiej strony ze względu na swój charakter mogą pomysł i pracę twórczą ograniczać (Andrzej Chołdzyński, AMC). Jako istotę BIM w kontekście konkurencyjności wskazywano transparentność i jakość informacji (Aleksander Szerner, Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa). Zauważono drogę jaką zamawiający/inwestorzy przeszli od czasu pierwszych inwestycji z zastosowaniem narzędzi typu BIM dochodząc do konkretniejszego formułowania zapisów odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia, określania warunków udziału w postępowaniu czy kryteriów oceny ofert (Konrad Majewski, SMW Legal). Odniesiono się do inwestycji publicznych finansowanych ze środków europejskich wskazując, że narzędzia BIM znacznie upraszczają koordynację (Przemysław Wróbel, CUPT). Zamawiający sektorowy (PSE, Wojciech Lubicki) zaprezentował swoje doświadczenie w zakresie stosowania narzędzi typu BIM w inwestycjach liniowych, kubaturowych i stacyjnych odnosząc się do czterech wdrożonych projektów pilotażowych. Analizowano BIM jako bazę danych podkreślając niezbędność otwartych formatów wymiany danych (Marek Hanaczowski, Budimex). SARP Kraków (Bogdan Lisowski) zanalizował przypadki BIM-inwestycji w realizację których instytucja była zaangażowana. Podkreślano konieczność przeciwdziałania zamknięciu technologicznemu i rolę Open BIM-u pozwalającego na wymianę danych niezależnie od używanego oprogramowania (Leszek Włochyński, buildingSMART Polska). Wskazywano, że BIM jest narzędziem zarządzania informacją niezbędną do procesu decyzyjnego, która powinna być ogólnie dostępna, współdzielona i dobrej jakości gdyż taka właśnie informacja przesądza o dobrej jakości modelu (Paweł Przybyłowicz, WSC). Zauważono znaczenie lokalnie produkowanego BIM-oprogramowania jako łatwiej dostosowywanego do wymagań i specyfiki inwestorów/zamawiających (Richard Zins, ArCADiasoft).

Drugi panel spotkania moderowany przez Jacka Magierę (Politechnika Krakowska) poświęcono kwestii standaryzacji BIM.

Wiktor Piwkowski (PZITB) omówił inicjatywę BIM Standard PL zmierzającą do stworzenia krajowego standardu w zakresie BIM dla inwestycji budowlanych realizowanych w ramach zamówień publicznych. Mateusz Turecki (PZPB) wskazał konkretne dokumenty, które w ramach polskiego standardu powinny zostać wypracowane na potrzeby zamawiających. Zwracano uwagę na zagrożenia wynikające z automatycznego przenoszenia zagranicznych standardów do polskiej rzeczywistości budowlanej (Robert Szczepaniak, BIM Klaster). W kolejnym wystąpieniu (Ireneusz Czmoch, Politechnika Warszawska) analizowano kwestię norm i standardów w odniesieniu do BIM, zestawiono standaryzację w zakresie BHP z potencjalną standaryzacją w zakresie BIM, rozważano wymagania dla odbioru wirtualnego modelu. Dyskutowano BIM jako narzędzie szeroko rozumianego zarządzania i wskazywano różne poziomy na których może odbywać się standaryzacja w odniesieniu do BIM (Jakub Wąchocki, Bentley Institute). Podkreślano, że standaryzacja powinna uwzględniać różnorodność inwestycji oraz procesów i dlatego konieczna jest wielość standardów adresujących specyficzne typy projektów (Marcin Świerz, Agile PMO). Wśród elementów koniecznych do wystandaryzowania po stronie inwestora/zamawiającego wskazywano modele (racjonalna szczegółowość modelu), komunikację i procesy wewnętrzne (Wojciech Lubicki, PSE). W tym kontekście wskazywano na brak bibliotek standardowych urządzeń. Podkreślano, że braki w zakresie standaryzacji są znaczącą trudnością dla generalnych wykonawców, którzy zmuszeni są powielać pracę zleceniodawców ze względu na złą jakość modeli od nich otrzymywanych (Jakub Kulig, Warbud). Zauważono, że producenci materiałów budowlanych rzadko włączani są do dyskusji o BIM a przy tworzeniu standardów pomija się kwestię materiałów budowlanych (Tomasz Jaroszuk, Norgips). Jerzy Rusin (buildingSMART Polska) zauważył, że standard Open BIM jest niezbędny zawsze tam gdzie zachodzi konieczność komunikacji pomiędzy kilkoma podmiotami, dokonał przeglądu istniejących standardów Open BIM i wskazywał dlaczego otwarte standardy są ważne dla publicznych zamawiających.

Trzeci panel spotkania poświęcony tematowi Doświadczenia w stosowaniu narzędzi typu BIM moderowany był przez Paulinę Magdzicką z Centrum Nauki Kopernik i obejmował doświadczenia różnych użytkowników narzędzi BIM-owskich.

W ramach panelu odniesiono się do pewnych mitów, które ugruntowały się w praktyce stosowania BIM (Konrad Majewski SMW Legal). Podkreślono znaczenie kwestii własności intelektualnej w kontekście BIM i aktów prawnych ją regulujących (Rafał Andrzej Domański, Domański & Brzozowska Adwokaci). Przedstawicielka GDDKiA Kraków (Aneta Trześniewska) podsumowała dotychczasowe doświadczenia w zastosowaniu BIM dla zamówienia publicznego na budowę obwodnicy Zatora. Omówiono doświadczenia z wdrażania wieloletniej strategii BIM u dużego wykonawcy (Aleksander Szerner, BIM dla Polskiego Budownictwa), a także doświadczenia w zarządzaniu zmianą towarzyszącą wdrażaniu BIM (Jakub Wąchocki, Bentley Institute). Wojciech Lubicki (PSE) wskazał na różnorodność dostępnych narzędzi, konieczność dokonania szeregu strategicznych wyborów uwzględniających specyfikę projektów jak i długofalowe skutki takich wyborów. Odniesiono się do funkcjonowania BIM na rynku deweloperskim (Dominik Harpula, Bouygues Immobilier Polska). Podkreślano, że rynkowi BIM służy wspieranie różnych formatów zarówno Open BIM jak i formatów natywnych (Arkadiusz Leśko, Arcance System). Pokazano ewolucję w stosowaniu narzędzi BIM w firmie na przestrzeni lat (Adam Całujek, GBPBP PROJPRZEM). Michał Chajęcki (Budimex) wskazała na doświadczenia w wykorzystaniu BIM na różnych etapach cyklu życia budynku oraz doświadczenia w wykorzystaniu skanowania laserowego na potrzeby BIM.

Odpowiadając na pytania i podsumowując spotkanie Hubert Nowak, Prezes UZP, zwrócił uwagę, że już dziś istnieje możliwość skutecznego wykorzystania narzędzi BIM w inwestycjach publicznych. Natomiast istniejące luki w obszarze BIM (w tym np. brak standardów) nie pozwalają na wprowadzenie jednolitych rozwiązań lub obowiązków w zakresie stosowania BIM w skali całego sektora publicznego. W ocenie Prezesa UZP BIM jest rozwiązaniem, które będzie musiało zaistnieć w szerszym zakresie również w sektorze publicznym. Jednak na obecnym etapie sektor publiczny ocenia możliwości i środki jakie będą konieczne do podjęcia. W związku z tym potrzebna będzie również dyskusja z innymi wiodącymi w zakresie budownictwa instytucjami publicznymi.

Hyde Park UZP był koleją inicjatywą w zakresie tematu BIM organizowaną przez UZP w bieżącym roku. Pozwolił na spotkanie i dyskusję różnych stron i środowisk zaangażowanych w proces budowlany z wykorzystaniem narzędzi BIM. Urząd Zamówień Publicznych liczy, że spotkanie przybliży tematykę szczególnie podmiotom publicznym, których zakres właściwości obejmuje zagadnienia związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

źródło: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/konferencje,-seminaria/przedsiewziecia-na-temat-zamowien-publicznych/bimhyde-park-spotkanie-dyskusyjne-27.05.2019-r.
Leave a comment
More Posts
Comments
Comment