rekreacyjny baklofen powolny sen falowy €47.85
17 maja 2019

BIM Asset Management – Case 1

BIM Asset Management to wtyczka do darmowej

17 maja 2019

BIM Asset Management to wtyczka do darmowej przeglądarki modeli IFC – BIM Vision, umożliwiająca dodawanie danych w postaci atrybutów użytkownika i plików w dowolnym formacie do określonych obiektów w modelu BIM i zarządzanie nimi. Takie funkcjonalności pozwalają na tworzenie bazy danych o obiekcie budowlanym, która może stanowić wsparcie na etapie użytkowania.

Dane niezbędne do zarządzania budynkiem powinny zostać określone przez Zamawiającego. Przykładem są wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówienia „Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik” (dokumentacja dostępna pod linkiem). Poniżej fragment wytycznych odnoszący się do okien i drzwi (Rysunek 1).

Rysunek 1 Źródło: Zał.1.9._Wymagania BIM, Budowa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w ramach rozbudowy Centrum Nauki Kopernik, Centrum Nauki Kopernik, 2018

Spróbujemy wykorzystać narzędzie BIM Asset Management do uzupełnienia modelu architektonicznego innego obiektu (Rysunek 2) o parametry zgodne z wymaganiami dla dokumentacji powykonawczej (Rysunek 1).

Rysunek 2 Model architektoniczny budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym, Autor: BZ-02 Pracownia Projektowa

Będziemy postępować zgodnie z krokami poniżej (Rysunek 3).

Rysunek 3 BIM Asset Management – praca z atrybutami

KROK 1: DEFINIOWANIE PARAMETRÓW (ATRYBUTÓW)

Przed rozpoczęciem pracy z wtyczką tworzymy bazę, w której zapisywane będą dodawane przez nas atrybuty, dokumenty oraz przypisania (Rysunek 4). Baza zapisuje się w lokalizacji pliku IFC i jest automatycznie wczytywana przy kolejnym otwarciu modelu IFC.

Rysunek 4 BIM Asset Management – tworzenie bazy danych dla modelu

Okno służące do dodawania parametrów do elementów otworzy się po naciśnięciu drugiej ikony na pasku wtyczki (Rysunek 5).

Rysunek 5 BIM Asset Management – otwierania okna definiowania atrybutów

Podczas definiowania nowych atrybutów warto zwrócić na wybór odpowiedniego typu (tekst, liczba, data) – będzie mieć to wpływ na zarządzanie danymi (Rysunek 6).

Rysunek 6 BIM Asset Management – definiowanie atrybutów

KROK 2: DODAWANIE PARAMETRÓW (ATRYBUTÓW) DO OBIEKTÓW

W polu wyboru zaznaczamy parametry, a następnie obiekty w modelu (w tym przypadku będą to wszystkie okna i drzwi) i za pomocą przycisku „Dodaj wybrane atrybuty do zaznaczonych elementów” przypisujemy parametry do elementów.

Szybkim sposobem na wyselekcjonowanie w modelu tylko okien i drzwi jest włączenie listy elementów po Typach IFC, wyświetlenie tylko potrzebnych obiektów i zaznaczenie ich obszarem (z klawiszem CTRL). Rezultat opisanych działań widoczny jest poniżej (Rysunek 7). Pole „Ilość elementów” zostaje zaktualizowane o liczbę obiektów do których przypisano atrybut.

 

Rysunek 7 BIM Asset Management – atrybuty dodane do zaznaczonych elementów

KROK 3: DEFINIOWANIE WARTOŚCI PARAMETRÓW (ATRYBUTÓW)

Gdy atrybuty są już zdefiniowane i dołączone do elementów możemy przystąpić do kolejnego kroku czyli do określania wartości atrybutów. W tym celu zaznaczamy w polu wyboru parametry które chcemy uzupełnić, a następnie za pomocą przycisku „Edytuj wartości dla wybranych atrybutów” przenosimy się do nowego okna.

Wyświetlona jest tu lista elementów do których dodano wybrane atrybuty oraz kolumny, w których uzupełniana będzie ich wartość (Rysunek 8).

Rysunek 8 BIM Asset Management – okno do uzupełniania wartości atrybutów

Wprowadzamy wartości parametrów zgodnie z obranym wcześniej typem. Wartości atrybutów możemy kopiować do innych komórek (CTRL+C) lub uzupełniać od razu dla całych grup elementów po dwukrotnym kliknięciu w kolorowe pole atrybutu (Rysunek 9).

Rysunek 9 BIM Asset Management Wprowadzania wartości atrybutu dla grupy elementów

Szczególnym przypadkiem jest atrybut typu data, dla którego oprócz kolumny z wartością, tworzona jest także kolumna „Przypomnienie” (Rysunek 10). Wprowadza się do niej na ile dni przed wybraną data ma wyświetlić się przypomnienie o wydarzeniu.

Rysunek 10 BIM Asset Management – atrybut typu data

Przycisk „Pokaż” pozwala na znalezienie w modelu elementów zaznaczonych na liście (Rysunek 11).

Rysunek 11 BIM Asset Management – zaznaczanie elementów z listy w modelu

KROK 4: ZARZĄDZANIE PARAMETRAMI (ATRYBUTAMI)

Wprowadzone i zapisane wartości parametrów dostępne są w oknie „Przegląd atrybutów”, gdzie generowane są wewnętrzne zestawienia z możliwością sortowania i filtrowania (Rysunek 12, Rysunek 13).

Rysunek 12 BIM Asset Management – przegląd atrybutów

Rysunek 13 BIM Asset Management – opcje filtrowania w oknie przeglądu atrybutów

Opcja „Podgląd/edytuj” umożliwia podglądanie i edytowanie wartości atrybutów z poziomu pojedynczego elementu (Rysunek 14).

Rysunek 14 BIM Asset Management – podgląd/edycja atrybutów z poziomu pojedynczego elementu

BIM Asset Management pozwala również na dodawanie plików w dowolnym formacie do bazy danych i przypisywanie ich do elementów modelu. Dzięki takiej funkcjonalności, oprócz przywołania numeru dokumentu w parametrach, można dodatkowo dołączyć go do elementu modelu. Więcej na temat dodawania i zarządzania dokumentami w BIM Asset Management w kolejnych artykułach.

 

Sylwia Trybek
M.A.D. Engineers

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment