25 mg €30.64
18 sty 2019

Solibri Model Checker – wyszukiwanie kolizji

Solibri Model Checker to zaawansowane narzędzie do

18 sty 2019

Solibri Model Checker to zaawansowane narzędzie do analizy modeli w kontekście ich spójności i jakości. Jako wprowadzenie do możliwości SMC, przeprowadzimy podstawowe sprawdzenie kolizji międzybranżowych – wykorzystamy wbudowane reguły, wyszukamy jedynie twarde kolizje przy tolerancji równej 0 mm i pominiemy konflikty między elementami tego samego modelu. Użytkownik już na pierwszy rzut oka zobaczy, że sposób działania SMC różni się dość znacznie od pozostałych programów posiadających funkcję wyszukiwania kolizji, ponieważ opiera się na sprawdzaniu rozbudowanych zestawów uzupełniających się reguł. Już sam ten fakt sprawia, że SMC nie można postawić w jednym szeregu z „podobnymi” programami.

KROK 1: Import modeli

W tym ćwiczeniu posłużymy się modelami konstrukcji oraz wentylacji ASP:

  • ASPWRZ-MAD-konstrukcja-szalunki.ifc
  • ASPWRZ-MAD-Wentylacja całość.ifc

Po uruchomieniu programu SMC otwieramy model konstrukcji oraz wentylacji. Klikamy Open model…, a następnie wybieramy lokalizację plików, zaznaczamy je z klawiszem CTRL i klikamy Open.

Rysunek 1: Polecenie otwarcia modeli

Potwierdzamy typ branży rozpoznany przez program a w przypadku pomyłki (mogącej się pojawić np. przez stosowanie narzędzia nie dedykowanego do modelowania określonej branży) – poprawiamy. Ma to znaczenie ze względu na fakt, że określona dyscyplina warunkuje:
1) dalsze podpowiedzi programu, które są dostosowane do posiadanego zestawu (np. mając model architektury i konstrukcji SMC podpowie podczas wyboru reguł, że należy wykonać weryfikację ich zgodności)
2) możliwość wykonania czynności koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia określonych weryfikacji (tzw. to-do; patrz: Rysunek 4)

Rysunek 2: Potwierdzenie typu branży dla zaimportowanych modeli

Rysunek 3: Lista zadań przy wgraniu do SMC modelu wentylacji

KROK 2: Ustalenie reguły kolizji

W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki Checking i wybieramy rolę:

Rysunek 4: Wybór roli

Wybór ten nie jest szczególnie istotny, ponieważ w następnym oknie zawsze mamy możliwość ręcznego dodania żądanych zestawów reguł jednak prawidłowe (dostosowane do posiadanego zestawu modeli) określenie roli usprawnia proces wyboru odpowiednich reguł weryfikacji. W przypadku koordynacji międzybranżowej wybieramy BIM Coordination.
Następnie wybieramy zestaw reguł: MEP models and Structural model, co odpowiada branżom naszych modeli.

Rysunek 5: Wybór zestawów reguł

W zakładce Checking pojawiły się wybrane zestawy. Wyłączamy reguły Distance between Components i Allowed Intersections In Beams, gdyż w tym ćwiczeniu chcemy skupić się tylko na kolizjach „twardych”. Klikamy prawym przyciskiem myszy na ww. reguły i wybieramy Disable.

Rysunek 6: Wyłączanie wybranych reguł

Rozwijamy zestaw Intersections between Building Services and Structural Components i definiujemy ustawienia dla reguły klikając prawym przyciskiem myszy na regułę, a następnie wybierając Rule Parameters.

Rysunek 7: Właściwości reguły

Okno ustawień reguły składa się z pól:

  • Components to be checked – określone filtry elementów
  • Include Intersections – szczegółowe ustawienia uwzględniania kolizji (m. in. tolerancje i definicja wyjątków)
  • Ignore Intersections When Intersecting Components Are – dodatkowe opcje ignorowania kolizji

Dodatkowo znajdują się tu ustawienia dotyczące klasyfikowania konfliktów wg ich istotności (Severity Parameters).

W naszym przypadku ustalamy tolerancje kolizji na 0 mm oraz zaznaczamy opcję ignorowania kolizji jeśli komponenty są w tym samym modelu.

Rysunek 8: Właściwości reguły kolizji

Definiujemy takie same ustawienia dla pozostałych 3 reguł z zestawu.

KROK 3: Sprawdzenie kolizji

Proces wyszukiwania kolizji uruchamiamy klikając Check.

Rysunek 9: Uruchomienie wyszukiwania kolizji

Zielone paski postępu reprezentują trwający proces wyszukiwania kolizji.

Rysunek 10: Postęp wyszukiwania kolizji

Po zakończeniu wyszukiwania kolizji, program powinien pokazać łącznie 113 konfliktów (suma konfliktów wynikających ze wszystkich reguł, o różnym stopniu istotności – severity).

Rysunek 11: Wyniki wyszukiwania kolizji

W programie SMC, symbole znalezionych kolizji mają następujące znaczenie:

kolizje krytyczne (critical severity)
kolizje o umiarkowanej istotności (moderate severity)
kolizje o małej istotności (low severity)
kolizje odrzucone
kolizje zaakceptowane

KROK 4: Opis kolizji

Wyszukane konflikty znajdują się w zakładce Results. Po kliknięciu na konkretną pozycję na liście, w zakładce Info widzimy opis (description), a w widoku modelu elementy, między którymi zachodzi konflikt.

Rysunek 12: Widok wybranej kolizji

Aby opisać kolizję, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy Add Slide…

Rysunek 13: Polecenie Add Slide

Pojawia nam się okno, gdzie mamy możliwość szczegółowego opisania kolizji, w tym podania:

  • Nazwy (automatycznie pochodzi od reguły kolizji, której dotyczy notatka)
  • Opisu (pole Description) – uzupełniamy ręcznie lub automatycznie klikając na zaznaczony symbol kartki; program wskaże, dlaczego dana reguła nie jest spełniona
  • Statusu kolizji
  • Czasu na jej usunięcie
  • Osób odpowiedzialnych

W dalszej części okna możemy wpisać komentarz i określić lokalizację opisywanej kolizji.

Rysunek 14: Opis kolizji 1/2

Rysunek 15: Opis kolizji 2/2

Po opisaniu wszystkich zidentyfikowanych kolizji możemy przejść na zakładkę Communication, aby utworzyć prezentację. Klikamy w odpowiednim polu lewym przyciskiem myszy, wpisujemy nazwę prezentacji i zaznaczamy From Checking Results.

Rysunek 16: Tworzenie nowej prezentacji

Stworzyliśmy prezentację zawierającą opisane kolizje.

Rysunek 17: Widok prezentacji

Istnieją dwa sposoby na udostępnienie uzyskanych wyników:
1) zapisanie pliku w formacie *.smc, który można otworzyć w Solibri Model Viewer
2) utworzenie sprawozdania poprzez wybór polecenia Report w zakładce Presentation.
Mamy możliwość zapisania raportu w jednym z formatów: *.bcf, *.pdf, *.rtf, Excel. Wybór typu pliku definiuje zawartość uzyskanego dokumentu.

Rysunek 18: Tworzenie raportu

Utworzenie pliku z uzyskanymi wynikami oraz opisanie sposobów ich dystrybucji stanowi zakończenie naszego ćwiczenia. Powyższy przykład wykorzystania SMC, choć dość prosty, pozwala nam poznać podstawowe możliwości i sposób działania programu.

Podsumowując, należy pamiętać, że weryfikacja kolizji jest procesem złożonym i często wieloetapowym. W zależności od poziomu rozwoju modelu oraz etapu projektu może wymagać zdefiniowania różnych ustawień reguł weryfikacji. Mając to na uwadze dlaczego więc nie powinniśmy być bardzo wymagający i szukać jak najlepszych narzędzi usprawniających pracę? Sądzimy, że użytkownicy, których ciekawość wobec SMC udało nam się rozbudzić, w miarę zgłębiania tajników programu, docenią w pełni jego funkcjonalności. W oczekiwaniu na kolejne części cyklu o SMC zachęcamy wszystkich do samodzielnego przetestowania programu.

Plik *.smc dostępny do pobrania poniżej.

  ASP Kolizje (6,2 MiB, 730 hits)

Użyty w tym ćwiczeniu model wentylacji został wykonany przez firmę Ekoprojekt Sp. z o.o.

 

Daniel Łoza
M.A.D. Engineers

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment