baklofen wstrzymuje się €60.20
01 paź 2018

Allplan 2018 – eksport do IFC – zarządzanie atrybutami

W tej części artykułu na temat eksportu

01 paź 2018

W tej części artykułu na temat eksportu do IFC, skupimy się na zarządzaniu atrybutami w Allplanie 2018. Jak się okazuje, jest to temat złożony i z tego powodu może on sprawiać pewne trudności.

Definicja, przydział, modyfikacja atrybutów

Prawdopodobnie ilość informacji zawarta w wyeksportowanym domyślnie pliku IFC będzie niezadowalająca. W programie Allplan istnieją 3 sposoby na nadanie obiektom odpowiednich atrybutów lub dodatkowych informacji.

 • Pierwszym z nich jest skorzystanie z poleceń dostępnych np. na zakładce Modelowanie → Atrybut. Polecenia obejmujące działania na atrybutach znajdują się na poniższym rysunku.

Rysunek 1: Polecenia dotyczące zmiany atrybutów

 • Drugą opcją jest wspomniane już wcześniej kliknięcie na element prawym przyciskiem myszy i wybranie odpowiedniego polecenia.
 • Trzeci sposób dostępny jest dla większości elementów architektonicznych i polega na wybraniu polecenia Atrybuty we właściwościach elementu.

Rysunek 2: Polecenie Atrybuty w oknie właściwości ściany

W oknie modyfikacji możemy zmieniać wartości istniejących atrybutów, dodawać nowe oraz usuwać te, których już nie potrzebujemy.

Rysunek 3: Okno dialogowe definicji i przydziału atrybutów

Niektóre atrybuty należą domyślnie do danego komponentu i nie można ich usunąć ani zmieniać ich wartości (wartość geometryczne mierzone wprost z modelu lub wewnętrzne właściwości Allplana np. ID). Żeby uzyskać bardziej przejrzysty widok powyższego okna dialogowego możemy skorzystać z przycisków: Pokaż, ukryj ustalone atrybuty geometryczne, Pokaż, ukryj domyślne atrybuty Allplana.

Definicja własnych atrybutów

W Allplanie możemy utworzyć nowe, własne atrybuty, a także je grupować. Aby to zrobić używamy przedstawionego już wcześniej narzędzia przydzielenia/modyfikacji atrybutów. Po kliknięciu polecenia Przypisywanie nowych atrybutów otwiera nam się okno dialogowe wyboru atrybutów. Po lewej stronie znajdują się grupy użytkownika, do których dodajemy atrybuty. Aby utworzyć nową grupę klikamy symbol +.

Rysunek 4: Definicja nowego atrybutu użytkownika

Dla nowego parametru określamy następujące cechy:

 • Nazwa – trzeba zwrócić uwagę na poprawną nazwę, Allplan rozróżnia wielkie i małe litery
 • Typ Tekst, Liczba rzeczywista, Liczba całkowita, Data. Typ tekstowy jest najbardziej uniwersalny, ponieważ możemy wprowadzić zarówno litery, jak i cyfry.
 • Rodzaj wprowadzenia – kontroluje wartości atrybutów. Wybór spośród: Wprowadzenie – typ ogólny, ComboBox, ComboBox bez wpisu – te opcje umożliwiają utworzenie listy rozwijalnej ze zdefiniowaną zawartością, do której możemy (ComboBox) lub nie (ComboBox bez wpisu) dopisywać wartości; CheckBox – przycisk wyboru „tak” lub „nie”
 • Długość tekstu – wartość ogranicza liczbę znaków jaką możemy wprowadzić
 • Wymiar – jeśli typ atrybutu jest liczbowy, ustalamy jednostkę
 • Proponowana wartość – domyślna wartość, jakiej używa program przy przydzieleniu elementowi atrybutu. Dla rodzaju wprowadzenia ComboBox bez wpisu wpisujemy tutaj w osobnych wierszach wartości, jakie chcemy mieć na liście rozwijalnej
 • Metoda – opcja dostępna przy ogólnym rodzaju wprowadzenia. Przydatna, jeśli naszym atrybutem jest Typ robót lub Kalka

Klikamy OK i nowy atrybut zostaje umieszczony na liście. W oknie Wybór atrybutów możemy także edytować lub usuwać atrybuty, ale jest to możliwe tylko dla tych zdefiniowanych przez nas wcześniej. Trzeba mieć na uwadze, że usunięty atrybut znika także z listy atrybutów elementu, do którego był przydzielony.
Do identyfikacji atrybutu Allplan używa numeru, który przydziela automatycznie.

Używanie atrybutów ulubionych

Użycie zapisanych wcześniej „ulubionych” pozwala na przydzielenie całego zestawu atrybutów do elementu za jednym razem. Po utworzeniu zestawu klikamy na ikonę Zapisz jako ulubione.

Rysunek 5: Zapisywanie zestawu atrybutów jako ulubione

„Ulubione” obejmują tylko atrybuty, których wartości możemy zmieniać (nie obejmują wartości ustalanych przez program i geometrycznych). Żeby przydzielić zapisane atrybuty, klikamy Załaduj ulubione.

Rysunek 6: Wczytywanie „ulubionych”

Następnie mamy do wyboru dwie możliwości:

 • Nowe atrybuty – wszystkie parametry z elementu (oprócz wartości generowanych automatycznie) są usuwane i zastępowane atrybutami ulubionymi
 • Dołącz atrybuty – istniejące już parametry nie zostają usunięte, „ulubione” są do nich dodawane

Używając narzędzi Przypisanie atrybutów do elementów lub Przenoszenie atrybutów możemy sprawdzić i ewentualnie zmienić definicję „ulubionych” przed przydzieleniem, co pomaga w uniknięciu niezamierzonego usunięcia/nadpisania atrybutów.

Menedżer atrybutów

Wygodnym sposobem na zarządzanie atrybutami jest korzystanie z aplikacji menedżera atrybutów Attributmanager. Program znajduje się w lokalizacji C:\Program Files\Allplan\Allplan 2018\Prg. Z jego poziomu możemy w szybki sposób dodać własne atrybuty (Benutzerattribute modifizieren). Nie zmienimy jednak definicji domyślnych atrybutów Allplana.

Rysunek 7: Menedżer atrybutów

Zmianę domyślnych atrybutów umożliwia edycja pliku C:\ProgramData\Nemetschek\Allplan\2018\Etc\xml\AttributeDefinitionCollectionAllplan_pl.

Grupowanie atrybutów

W programie istnieje możliwość ułożenia atrybutów wg indywidualnych potrzeb. Niestety układ i grupy atrybutów nie zostaną przeniesione do IFC. Tworzymy plik o nazwie AttrGroups01.xml i umieszczamy go w katalogu standardu biura C:\Dane\Allplan\Allplan 2018\Std. Posiada on następującą strukturę:

Rysunek 8: Struktura pliku AttrGroups01.xml

Grupy możemy nazywać dowolnie a atrybuty są identyfikowane za pomocą numerów ID.

Rysunek 9: Grupy atrybutów zdefiniowane przez użytkownika

Przydzielanie własnych atrybutów do zmierzonych wartości geometrycznych

Sposób eksportu parametrów geometrycznych jest dość ograniczony w wersji 2018 (jest to możliwe tylko jako eksport BaseQuantities). Nie można zmapować domyślnych atrybutów geometrycznych Allplana takich jak długość, wysokość, grubość itd. Istnieje jednak sposób na obejście tych ograniczeń. Jest on jednak nieco skomplikowany oraz może spowodować utratę danych w przypadku popełnienia błędu w trakcie wykonywania podanej procedury. Zalecamy więc wcześniejsze wykonanie testów i kopii modelu. Wykonujemy kolejne kroki:

 • tworzymy nowe atrybuty użytkownika, np. „IFC-Dlugosc”, „IFC-Wysokosc” itd. (w przypadku tych wielkości geometrycznych istotny jest właściwy typ atrybutu – liczba rzeczywista)
 • wykonujemy eksport danych przedmiarów – klikamy Plik → Eksportuj → Eksportuj dane przedmiarów

Rysunek 10: Polecenie eksportu danych przedmiarów

UWAGA: korzystając z polskiej wersji językowej Allplana, po wybraniu polecenia „Eksportuj dane przedmiarów” może zostać wyświetlony komunikat:

Rysunek 11: Ostrzeżenie o braku możliwości utworzenia pliku XAC

W takiej sytuacji należy podmienić 3 pliki:

C:\ProgramData\Nemetschek\Allplan\2018\Etc\l_pol_14.txc
C:\ProgramData\Nemetschek\Allplan\2018\Etc\xml\AttributeDefinitionCollectionAllplan_pl.xml
C:\ProgramData\Nemetschek\Allplan\2018\Etc\Reports\pol\Obiekt\Eksport\Ogólne atrybuty obiektu.rdlc

na pliki znajdujące się na końcu artykułu – pliki do pobrania

 • gdy już wygenerujemy plik Excela, usuwamy wszystkie kolumny za wyjątkiem zmierzonych wielkości geometrycznych oraz kolumny z wartością ID elementu
 • zmieniamy nagłówki kolumn z wielkościami geometrycznymi na nazwy utworzonych wcześniej atrybutów

Rysunek 12: Modyfikacja arkusza kalkulacyjnego

 • zapisujemy plik a następnie importujemy do Allplana (Plik → Import → Importuj dane przedmiarów)

Uzyskaliśmy w ten sposób dane geometryczne w modelu jako własne atrybuty.

Rysunek 13: Zaimportowane atrybuty

W podobny sposób możemy spróbować usunąć niechciane atrybuty (nie wszystkie można usunąć w ten sposób). Po eksporcie do arkusza kalkulacyjnego wpisujemy <delete> do komórek z parametrami.

Mapowanie atrybutów

Od wersji 2017 Allplana możemy kontrolować automatyczne przydzielanie atrybutów elementom poprzez zdefiniowanie pliku mapowania.
Ważne: musimy użyć konkretnego polecenia eksportu, inaczej metoda ta nie zadziała.

Rysunek 14: Polecenie eksportu do pliku IFC

Do mapowania parametrów służy plik: C:\ProgramData\Nemetschek\Allplan\2018\Etc\Ifc\Default_PropertyMap_Allplan_TO_Ifc2x3.cfg, który zawiera ustawienia domyślne. Możemy skopiować go do folderu użytkownika i zmienić nazwę:
C:\Users\…\Documents\Nemetschek\Allplan\2018\Usr\Local\User_PropertyMap_Allplan_TO_Ifc2x3.cfg
Plik użytkownika ma wyższy priorytet niż ustawienia domyślne i to w oparciu o niego będzie przeprowadzany eksport.
Spójrzmy jak wygląda struktura naszego pliku.

Rysunek 15: Budowa pliku mapowania atrybutów

Treść podzielona jest na akapity. Pozwala to na szczegółowe określenie, jakie atrybuty mają zostać wyeksportowane dla elementu o konkretnym typie IFC. Wpisy poprzedzone # mają charakter komentarzy ułatwiających zrozumienie zawartości pliku i nie wpływają w żaden sposób na eksport.
Wiersze mapowania mają następującą budowę:

AllplanAttribute->IFCPset:IFCAttribute(IfcAttributeType)

 • AllplanAttribute – każdy wiersz zaczyna się od atrybutu Allplana, który jest identyfikowany za pomocą numeru ID lub nazwy

 • IFCPset – nazwa zestawu parametrów, do którego ma trafić atrybut; możemy ją dowolnie zmienić

 • IFCAttribute – nazwa atrybutu w IFC; możemy ją dowolnie zmienić

 • IfcAttributeType – w nawiasie możemy lepiej sprecyzować typ IFC atrybutu, najbardziej ogólny to IfcLabel

Chcąc wykluczyć dany atrybut z eksportu tworzymy wiersz wg wzoru:

AllplanAttribute-><NIL>

W przypadku elementów wielowarstwowych mamy możliwość mapowania parametrów pojedynczych warstw. Musimy jednak to określić w nagłówku akapitu. Przykładowo dla ściany wpisujemy:

@Wall(Object Layer Attributes #1).

Spróbujmy wykonać mapowanie atrybutów dla ściany uwzględniając również zaimportowane dane geometryczne opisane w poprzednim punkcie. Tworzymy plik o następującej treści:

Rysunek 16: Plik mapowania atrybutów zdefiniowany przez użytkownika

Po eksporcie do IFC uzyskujemy:

Rysunek 17: Grupa atrybutów dla ściany zdefiniowana przez użytkownika

Uzyskaliśmy zamierzony efekt. Jednak jednostka (mm) jest błędna. Ta jednostka jest zdeterminowana przez typ IFC atrybutu (IfcPositiveLengthMeasure). Moglibyśmy zastosować tutaj typ IfcLabel, wtedy jednak jednostka nie pojawiła by się w ogóle w BIM Vision.

Poniżej, pliki do pobrania:

Daniel Łoza
M.A.D. Engineers

Bibliografia

 • Allplan BIM Compendium Theory and Practice, 3rd edition, December 2016
 • Pomoc Allplan online
Leave a comment
More Posts
Comments
Comment