baklofen ghb afkicken €140.01
22 wrz 2018

Vectorworks 2018 – Mapowanie Typów IFC i Danych IFC

W drugim artykule poświęconym programowi Vectorworks 2018

22 wrz 2018

W drugim artykule poświęconym programowi Vectorworks 2018 omówimy przypisywanie oraz mapowanie Typów IFC i Danych IFC. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z pierwsza częścią, dotyczącą ustawień eksportu.

Narzędzia dostępne w Vectorworks automatycznie przypisują Typ IFC po wstawieniu elementu, np. dla kolumny – IfcColumn, płyty – IfcSlab, schodów – IfcStair, drzwi – IfcDoor, barierki – IfcRailing, terenu – IfcSite. W niektórych okolicznościach, np. gdy ze względów praktycznych/wizualnych wstawiliśmy fragment ściany narzędziem Kolumna, zachodzi konieczność ręcznej zmiany Typu IFC.

Z każdym Typem IFC skojarzone są Dane IFC. Zarówno Typy IFC jak i Dane IFC możemy przypisywać na trzech poziomach:

 • pojedynczego elementu – w oknie dialogowym Dane IFC dla elementu; aby je otworzyć w wersji branżowej Architektura:
  • zaznaczamy element → Architektura → Dane IFC,
  • zaznaczamy element → Okno → Palety → Paleta Info → Dane,
 • stylu obiektu – w ustawieniach elementów warstwowych dla ścian, płyt i dachów (Ustawienia → Edytuj styl… → IFC…), edycja stylów oraz dodawanie nowych stylów możliwe jest także w Menedżerze zasobów (Okno → Palety → Menedżer zasobów), edycja stylu skutkuje zaniknięciem dotychczasowej nazwy stylu – należy ją nadpisać albo nadać inną nazwę, nadpisanie spowoduje zmiany we wszystkich elementach do których przypisano styl,
 • grupy elementów – za pomocą mapowania danych IFC (Architektura → Mapowanie danych IFC), np. dla wszystkich ścian w projekcie.

Zarówno Dane IFC zdefiniowane na poziomie stylu obiektu jak i grupy elementów możemy nadpisać w ustawieniach pojedynczego elementu.

PRZYPISYWANIE TYPU IFC/DANYCH IFC NA POZIOMIE POJEDYNCZEGO ELEMENTU I STYLU

Przypisywanie Danych IFC na poziomie pojedynczego elementu oraz stylu obiektu odbywa się w podobny sposób. Okno dialogowe Dane IFC zawiera opcje (Rys. 1):

 • Jednostka – aktualnie przypisany Typ IFC,
 • Wybierz – zmiana typu IFC,
 • GUID – wyświetlenie Unikalnego Globalnego ID pozwalającego rozróżniać obiekty IFC,
 • Utwórz jednostkę IFC – utworzenie jednostki IFC spowoduje ograniczenie edytowalności elementu – brak dostępu do właściwości Vectorworks, np. do zmiany stylu; edytowalne pozostaną natomiast dane IFC,
 • Wersja IFC – wybór jednej z dostępnych wersji: IFC 2×3 albo IFC4,
 • Profile danych dla tego obiektu – wyświetlenie grup właściwości skojarzonych z danym Typem IFC, np. dla IFCWallStandardCase będzie to Pset_WallCommon, przy nazwie grup właściwości może pojawić się ikona:
  • „V” – co najmniej jedna właściwość ma przypisane dane IFC lub mapowanie i profil jest eksportowany do IFC,
  • „X” – profil nie zostanie wyeksportowany do IFC niezależnie od tego czy właściwość ma przypisane dane IFC lub mapowanie,
  • brak ikony – profil nie zostanie wyeksportowany do IFC, żadna z właściwości nie ma przypisanych danych IFC lub mapowania,
 • Zarządzaj niestandardowymi profilami właściwości – wybór rekordów, które mają zostać użyte jako niestandardowe profile właściwości IFC,
 • Właściwości zaznaczonego profilu danych – wyświetlenie wszystkich właściwości dla danego profilu danych, np. dla Pset_WallCommon będzie to mi.in. AcoustingRating czy FireRating, obok właściwości wyświetlana jest wartość oraz źródło pochodzenia oznaczone symbolem:
  • wg wystąpienia – ikona danych nadpisanych, wartość można wpisywać dowolnie,
  • wg stylu – wartość pochodząca z niestandardowego mapowana, pochodzenie właściwości wyświetlone jest w wierszu Źródło danych, przeważnie wartość można nadpisać, ikona wg stylu zostanie wtedy zamieniona na ikonę wg wystąpienia,
 • Wartość (wyliczenia/numeryczna)zaznaczonej właściwości – w przypadku wartości wg wystąpienia wpisujemy/wybieramy w tym polu odpowiednią wartość,
 • Źródło danych – wyświetlenie „pochodzenia” właściwości,
 • Zaznacz wystąpienie IFC – definiowanie właściwości na bazie wystąpienia IFC.

W taki sam sposób przypisujemy Typ IFC oraz Dane IFC obiektom, które nie są parametryczne, np. niestandardowe elementy 3D.

Rysunek 1: Okno dialogowe Dane IFC

DODAWANIE REKORDÓW

Niestandardowe profile właściwości dodajemy za pomocą rekordów. Aby utworzyć nowy rekord przechodzimy do Menedżera zasobów (Okno → Palety → Menedżer zasobów), klikamy przycisk Nowy zasób, następnie na liście dostępnych typów zaznaczamy Rekord.

W polu Nazwa wpisujemy odpowiednią nazwę rekordu (grupy właściwości), a za pomocą przycisku Utwórz otwieramy osobne okno dialogowe Edytuj pole służące do dodawania właściwości do grupy (Rys. 2, Rys. 3).

Rysunek 2: Dodawanie rekordu

 

Rysunek 3: Dodawanie pola zawierającego dane

Po nadaniu nazwy, uzupełniamy typ pola dla danej właściwości. Z listy rozwijalnej wybieramy jeden z standardowych typów: liczba całkowita, typ boolowski, liczba rzeczywista, tekst. W przypadku liczby rzeczywistej określamy jeszcze format (Rys. 4). Na końcu uzupełniamy pole Domyślną wartość.
Każdy ze standardowych typów pola ma swój odpowiednik IFC, w który zostanie przekształcony (Rys. 5).

Rysunek 4: Formaty liczby rzeczywistej

 

Rysunek 5: Standardowe typy pól i ich odpowiedniki IFC

Niestandardowe Typy IFC (np. IfcLogical, IfcLengthMeasure) są dodawane poprzez sparowanie dwóch pól: pola zawierającego dane z polem identyfikującym typ wartości IFC. Przykład rekordu ze sparowanymi polami zostanie przedstawiony w następnym artykule. Listę wszystkich dostępnych typów wartości IFC wraz ze specyfikacją przedstawiono na Rys. 6.

Rysunek 6: Typy wartości IFC

OKNO MAPOWANIE DANYCH IFC

Okno dialogowe Mapowanie danych IFC służy do zarządzania danymi IFC, wykluczenia albo uwzględnienia ich w eksporcie do IFC (Rys. 7).

Rysunek 7: Okno dialogowe Mapowanie danych IFC

W górnej części okna dialogowego dostępne są ustawienia konfiguracji mapowania:

 • wybór aktualnej konfiguracji mapowania z listy rozwijalnej, wbudowanymi konfiguracjami są standardowa konfiguracja Vectorworks oraz konfiguracja dla COBie,
 • otwórz– wczytywanie konfiguracji z pliku .xml,
 • zapisz – zapis aktualnej konfiguracji do formatu .xml,
 • zarządzaj – zmienianie nazwy/usuwanie wybranych konfiguracji,
 • wersja IFC – wybór wersji IFC dla konfiguracji.

W lewej części okna dialogowego znajdują się opcje dotyczące obiektów:

 • lista zawierająca nazwy wszystkich dostępnych obiektów i jednostek IFC, obok nazwy obiektu widoczne są ikony odnoszące się do użycia:
  • „V” – zdefiniowano mapowanie dla obiektu i zostanie on wyeksportowany do IFC,
  • „X” – obiekt został wykluczony z eksportu do IFC,
 • dodaj nowe – dodawanie obiektów niestandardowych, brył 3D,
 • usuń – usuwanie obiektów z listy,
 • zmień mapowanie – zmiana mapowanego Typu IFC dla obiektu.

W środkowej część okna dialogowego widoczne są zmapowane Typy IFC oraz Profile właściwości dla obiektów. Za pomocą przycisku Dodaj dodajemy zarówno standardowe jak i niestandardowe profile właściwości (rekordy), a przyciskiem Usuń usuwamy wybrane pozycje z listy mapowania obiektu. Przy nazwach Typów IFC/ Profili właściwości widoczne są symbole, analogicznie jak przy liście obiektów, gdzie:

 • „V” – profil właściwości zostanie wyeksportowany do IFC,
 • „X” – profil właściwości zostanie wykluczony z eksportu do IFC.

W prawej części okna dialogowego definiujemy mapowanie właściwości. Mapowane wartości pochodzą z źródeł takich jak: wartości parametrów obiektu, wartości rekordów, stałych, stylu, nazwy (obiektu, klasy, warstwy). Dla jednej właściwości możemy dodać kilka kryteriów, które pojawią się w polu Formuła i rozdzielić je za pomocą odpowiednich wyrażeń jak, np. ‘ELSE’ czy ‘+’.

Na tym kończymy opis mapowania typów IFC i danych IFC. Zapraszamy do kolejnej części, w której podejdziemy do zagadnienia ze strony praktycznej.

Sylwia Trybek
M.A.D. Engineers
wsparcie mentorskie Robert Szczepaniak
Vectorworks

BIBLIOGRAFIA:

[1]  http://app-help.vectorworks.net/2018/eng/index.htm

 

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment