programator pompy baklofenu €135.03
27 wrz 2018

Allplan 2018 – eksport do IFC cz.1

Allplan, podobnie jak Revit oferuje spore możliwości

27 wrz 2018

Allplan, podobnie jak Revit oferuje spore możliwości w zakresie schematów eksportu i modyfikacji parametrów (zwanych tutaj atrybutami). Charakterystyczne dla tego programu jest to, że mamy do dyspozycji dwa polecenia eksportu do IFC, które różnią się w zakresie dostępnych opcji.

Ustawienia eksportu

Do eksportu IFC w programie Allplan służą dwa polecenia: Eksport plików IFC… oraz Eksportuj pliki IFC 2×3, które wywołujemy klikając na Plik → Eksportuj → Eksport*…

Rysunek 1: Polecenie eksportu do pliku IFC

Różnice między powyższymi poleceniami nie są duże, jednak na tyle istotne, że konieczne jest ich wyszczególnienie (tabela poniżej).

Tabela 1: Zestawienie różnic w eksporcie

Podkreślone zostały opcje szczególnie dla nas istotne i zasługujące na największą uwagę, co wyjaśnimy w dalszej części tekstu.

Po kliknięciu polecenia eksportu otwiera nam się okno wyboru warstw. Możemy wybrać konkretne warstwy do eksportu, pominąć puste oraz zapisać wybór jako ulubiony, aby móc go później wczytać.

Rysunek 2: Okno dialogowe wyboru warstw

W kolejnym kroku wpisujemy nazwę eksportowanego pliku, ustalamy format (.ifc lub .ifcXML) a także mamy możliwość zmiany ustawień eksportu. Po kliknięciu zaznaczonego symbolu otwiera się okno ustawień.

Rysunek 3: Definicja lokalizacji, nazwy i typu pliku wyjściowego

Rysunek 4: Ustawienia eksportu IFC

Z prawej strony możemy wybrać, które elementy chcemy przenieść do IFC, a z lewej ustalamy jednostkę docelową, mamy możliwość przeskalowania modelu oraz wprowadzenia dodatkowego przesunięcia poprzez wpisanie wartości w danym kierunku – x,y,z i/lub zaznaczenie opcji Projekt offset uwzględniony (uwzględnienie przesunięcia zdefiniowanego we właściwościach projektu). Poniżej znajdują się opcje eksportu. W zależności od wybranego wcześniej polecenia, okno ustawień będzie się różnić. Na powyższym screenie są to ustawienia polecenia Eksportuj pliki IFC 2×3.

  • Certyfikowany eksport danych CV2.0 – jeśli odznaczymy CV 2.0, dostępne staną się dwie pozostałe opcje, a także eksportują się BaseQuantities
  • Nie przenoś warstw – tak naprawdę opcja powinna nazywać się Nie przenoś ukrytych kalek. Polega ona na tym, że ukryte kalki (niewidoczne, zablokowane) nie zostaną wyeksportowane do IFC – funkcja istotna dla eksportu elementów wielowarstwowych, gdy chcemy przenieść tylko konkretne warstwy (np. nośne) do IFC.
  • Analiza Konstrukcyjna – widok – eksport do IFC na cele analizy statycznej w programie obliczeniowym

Opcje dla polecenia Eksport plików IFC… przedstawia poniższy screen.

Rysunek 5: Opcje eksportu przy wyborze polecenia „Eksport plików IFC…”

  • Wsparcie dowolnej geometrii – opcja dostępna tylko dla formatu IFC 4 i IFC XML 4
  • Drzwi/okno rozłóż geometrię – zaznaczenie powoduje przeniesienie okien i drzwi jako elementy dyskretne, a nie jako bloki. Opcja dedykowana dla wymiany danych z programem Revit.

Poniżej znajduje się tabela pokazująca jakie klasy IFC odpowiadają elementom Allplana przy eksporcie do IFC.

Tabela 2: Opcje eksportu przy wyborze polecenia „Eksport plików IFC…”

Zdefiniowane przez nas ustawienia możemy zapisać do ulubionych, a także klikając na Info… dodać do nich opis.

Rysunek 6: Opis ustawień ulubionych

Eksport rdzenia

Aby wyeksportować rdzeń konieczne jest odpowiednie zarządzanie kalkami. Warstwy komponentów wielowarstwowych, których nie chcemy eksportować do IFC muszą być na innych kalkach niż rdzeń.

Rysunek 7: Różne kalki dla poszczególnych warstw ściany

Następnie ukrywamy odpowiednią kalkę/kalki: najeżdżamy myszką na symbol kalki i klikamy lewym przyciskiem myszy na symbol białej kartki.

Rysunek 8: Polecenie ukrycia kalki

Pozostaje nam już tylko podczas eksportu użyć wspomnianej wcześniej opcji Nie przenoś warstw. Po takiej operacji program wyeksportuje tylko te części ściany, które są na widocznych kalkach.

Mapowanie typów IFC

Każdy element utworzony w programie odpowiednim narzędziem automatycznie uzyskuje odpowiadający typ IFC (IfcObjectType). Mamy jednak także możliwość jego zmiany. W pierwszej kolejności musimy rozbić komponent. Na zakładce Modelowanie → Zmień wybieramy polecenie Zmień elementy, które konwertując komponent na bryły usuwa aktualny typ IFC.

Rysunek 9: Polecenie „Zmień elementy”

Wybieramy typ konwersji i klikamy OK.

Rysunek 10: Okno wyboru typu konwersji

Teraz musimy dodać do powstałej bryły atrybut IFC-Typ obiektu. Polecenie Modyfikacja atrybutów znajdziemy klikając na element prawym przyciskiem myszy lub na zakładce Modelowanie → Atrybut → Modyfikacja atrybutów.

Rysunek 11: Polecenie „Modyfikacja atrybutów”

Otwiera się okno zmiany atrybutów. W prawym górnym rogu wybieramy polecenie Przypisywanie nowych atrybutów.

Rysunek 12: Okno dialogowe modyfikacji atrybutów

Z lewej strony wybieramy kategorię IFC, a z prawej atrybut IFC-Typ obiektu.

Rysunek 13: Wybór nowego atrybutu

Teraz możemy wybrać z listy odpowiedni typ IFC, który pozwoli na oczekiwany eksport do pliku IFC.

Rysunek 14: Wybór typu IFC

Przydział atrybutu IFC-Typ obiektu jest szczególnie ważny dla nowo tworzonych, niestandardowych obiektów 3D i nie należy zapominać o tym, aby taki atrybut dodać w pierwszej kolejności.

Na tym zakończymy pierwszą część artykułu dotyczącego IFC w Allplanie. W drugiej części znajdzie się dużo informacji na temat zarządzania atrybutami w programie.

Daniel Łoza
M.A.D. Engineers

Bibliografia

Allplan BIM Compendium Theory and Practice, 3rd edition, December 2016

Pomoc Allplan online

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment