doustny baklofen na dystonię €83.53
28 lip 2018

Revit 2019 – zaawansowany eksport do formatu IFC

W tym artykule ponownie zajmiemy się eksportem

28 lip 2018

W tym artykule ponownie zajmiemy się eksportem do formatu IFC z Revita. Przed lekturą zachęcamy zapoznać się z częścią omawiającą podstawy eksportu do IFC. Testy przeprowadzaliśmy we współpracy z firmą  BIMventor która również udostępniła nam swoje modele.

Rysunek 1 Widok modelu w programie Revit 2019

Własne ustawienia konfiguracji

Omówiliśmy już opcje eksportu do IFC, pora przejść zatem do zdefiniowania własnej konfiguracji, tak by model IFC był dobrej jakości i posłużył nam do zestawień wykonanych przy użyciu wtyczki BIM Quantity Takeoff.

Uruchamiamy polecenie eksportu, klikamy Zmień ustawieniaUtwórz nowe ustawienia i wpisujemy nazwę naszej konfiguracji.

Rysunek 2: Nazwa konfiguracji eksportu

W zakładce Ogólne wybieramy IFC 2×3 Coordination View 2.0, zaznaczamy Uwzględnij elementy stalowe. Nie zaznaczamy Podziel ściany, słupy, kanały według poziomu!

Rysunek 3: Ustawienia ogólne

W następnej zakładce zaznaczamy Eksportuj tylko elementy widoczne w widoku (przed eksportem powinniśmy przygotować widok elementów przeniesionych do IFC) oraz Eksportuj pomieszczenia w widoku 3D.

Rysunek 4: Dodatkowe elementy do eksportu

W kolejnej zakładce zdefiniujemy jakie dane zostaną wyeksportowane. Możemy tutaj zaznaczyć opcję Eksportuj podstawowe liczby, ale głównie chodzi nam o skorzystanie z własnych, uprzednio przygotowanych plików: zestawów właściwości, ewentualnie pliku mapowania.

Rysunek 5: Zestawy właściwości

Pozostał nam jeszcze wybór szczegółowości reprezentacji niektórych elementów modelu oraz opcje zaawansowane. Poziom szczegółu ustawiamy według własnych preferencji (pamiętając o tym, że wysoki poziom oznacza dużo większy rozmiar pliku), a w zaawansowanych opcjach zaznaczamy Zachowaj identyfikator GUID IFC w parametrach elementu po eksporcie – chcemy, żeby GUID elementu na wszelki wypadek dopisał się do elementów w Revicie.

Rysunek 6: Opcje zaawansowane

Model rozbity/nierozbity w programie Revit

Żeby uzyskać model rozbity trzeba podzielić struktury wielowarstwowe na części. W tym celu klikamy na element, a następnie na karcie Utwórz → Utwórz części.

Rysunek 7: Polecenie „Utwórz części”

We właściwościach rzutu należy jeszcze ustalić widoczność części: Pokaż części

Rysunek 8: Ustawienie widoczności części

Po tych operacjach widzimy, że warstwy podświetlają się osobno i tak też będzie w wyeksportowanym pliku IFC (każda warstwa to osobna bryła).

Rysunek 9: Model rozbity na przykładzie ściany wielowarstwowej

Przy eksporcie do IFC trzeba pamiętać o zaznaczeniu w zakładce Zaawansowane opcji Eksportuje części jako elementy budynku. Poniżej screeny pokazujące strukturę IFC z wyłączoną powyższą opcją (po lewej – warstwy jako IfcBuildingElementPart) i włączoną (po prawej – warstwy jako IfcWall).

Rysunek 10: Sposób działania opcji „Eksportuje części jako elementy budynku”

Nazwy warstw ściany „część” są oczywiście mocno niefortunne. Możemy jednak się ich pozbyć dodając dla elementów: Części parametr IfcName w sposób analogiczny jak zostało to omówione dla parametru IfcExportAs w poprzedniej części artykułu.

Rysunek 11: Definicja parametru IfcName dla „Części”

W modelu uzupełniamy nowo dodany parametr:

Rysunek 12: Parametr IfcName we właściwościach warstwy ściany

Po eksporcie otrzymujemy poprawnie nazwane warstwy ściany:

Rysunek 13: Nazwy warstw ściany w pliku IFC

Definicja zestawu właściwości użytkownika

Istnieje kilka możliwości domyślnego eksportu parametrów z programu. Zazwyczaj jednak domyślne opcje będą niewystarczające – albo uzyskamy zbyt dużo parametrów, albo zbyt mało, albo jeszcze nie te które byśmy chcieli. Dobrze jest więc utworzyć swój plik definiujący własne zestawy parametrów, który wczytamy przy eksporcie do IFC. W tym celu przygotowujemy plik .txt. o następującej składni:

Rysunek 14: Składnia definicji własnych parametrów w pliku .txt

Ważne: wartości w wierszach oddzielamy za pomocą tabulatora!

I[nstance]/T[ype] – wybieramy, czy parametry mają zostać przyporządkowane do typu rodziny, czy elementu.

Żeby podany sposób zadziałał, musimy poprawnie podać typ danych w zależności od parametru. Mamy do wyboru:

Area, Boolean, ClassificationReference, ColorTemperature, Count, Currency, ElectricalCurrent, ElectricalEfficacy, ElectricalVoltage, Force, Frequency, Identifier, Illuminance, Integer, Label, Length, Logical, LuminousFlux, LuminousIntensity, NormalisedRatio, MassDensity, PlaneAngle, PositiveLength, PositivePlaneAngle, PositiveRatio, Power, Pressure, Ratio, Real, Text, ThermalTransmittance, ThermodynamicTemperature, Volume, VolumetricFlowRate

Spróbujmy przyporządkować parametry dla ścian i stropów.

Rysunek 15: Definicja parametrów użytkownika dla ścian i stropów w pliku .txt

Ważne: plik .txt zapisujemy wybierając kodowanie UTF-8! W przeciwnym wypadku parametry zawierające polskie znaki nie zostaną przeniesione.

Rysunek 16: Wybór odpowiedniego kodowania pliku .txt

Przygotowujemy nasz model do eksportu jako rozbity. Przy eksporcie, w zakładce Zestawy właściwości wybieramy odpowiedni plik.

Rysunek 17: Wybór pliku z niestandardowymi zestawami parametrów

Spójrzmy na strukturę wyeksportowanego modelu w pliku IFC.

Rysunek 18: Zestaw parametrów zdefiniowanych przez użytkownika dla ścian

Rysunek 19: Zestaw parametrów zdefiniowanych przez użytkownika dla stropów

Jak widać, operacja się udała. Trzeba pamiętać jednak, że nie uda nam się zmapować parametru, który nie jest przyporządkowany do rodziny danego elementu (musimy najpierw dodać taki parametr do rodziny lub do całego projektu).

Definicja pliku mapowania parametrów wspólnych zestawów właściwości Psets

Przygotowany plik .txt mapowania parametrów pozwala przyporządkować dowolnemu parametrowi IFC wartość parametru Revita. Możemy jednak używać jedynie „oficjalnych” parametrów IFC zawartych tutaj → http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/IFC4/final/html/annex/annex-b/alphabeticalorder_psets.htm

Ponadto typ danych parametru IFC musi odpowiadać typowi danych parametru Revita. Przygotowujemy plik .txt. o następującej składni, gdzie wartości oddzielamy tabulatorem.

Rysunek 20: Składnia mapowania parametrów w pliku .txt

Poniżej przykład dla okna. Najpierw wpiszmy wartość parametru Revita dla naszego elementu.

Rysunek 21: Parametr „Znacznik typu” w Revicie

Następnie tworzymy plik mapowania. Pamiętamy o odpowiednim kodowaniu pliku .txt.

Rysunek 22: Mapowanie parametru „Reference” okna

Przy eksporcie do IFC zaznaczamy Eksportuj odwzorowanie parametrów tabeli i wybieramy odpowiedni plik.

Rysunek 23: Wybór pliku mapowania przy eksporcie do IFC

 Poniżej screen pokazujący jak wyglądają parametry w przeglądarce IFC bez zaznaczonej powyższej opcji (po lewej) i z zaznaczoną opcją mapowania (po prawej).

Rysunek 24: Porównanie parametrów sprzed mapowania i po mapowaniu

Podsumowując rozważania na temat dopasowania parametrów w Revicie do własnych potrzeb: możliwości są duże, jednak personalizacja ustawień nie jest łatwa i szybka. Jeśli jednak poświęcimy trochę czasu na definicję swoich zestawów parametrów zaowocuje to przejrzystością struktury pliku IFC.

Wybór kondygnacji do eksportu do IFC

W programie Revit poziomy mają parametr o nazwie Kondygnacja budynku. Odgrywa on dużą rolę przy eksporcie modelu do IFC, ponieważ określa, czy dany poziom stanowi kondygnację budynku przenoszoną do IFC jako IfcBuildingStorey. Poniższe rysunki obrazują sposób działania parametru. Opcja zaznaczona:

Rysunek 25: Przeniesienie kondygnacji do IFC

Opcja niezaznaczona – w strukturze IFC brak 1. piętra (elementy znajdujące się na tej kondygnacji zostają przenoszone lecz przypisane do parteru).

Rysunek 26: Brak przeniesienia IfcBuildingStorey 1. Piętra

Tematem eksportu kondygnacji kończymy niniejszy artykuł. Jeszcze raz polecamy część o podstawach eksportu, a także zapoznanie się z ostatnią pozycją z bibliografii – Revit IFC Manual, gdzie „w pigułce” znajdziemy mnóstwo przydatnych informacji na temat pracy z IFC w Revicie.  Przy omawianiu konkretnych „case study” pokażemy również jak Dynamo może nam pomóc w polepszeniu jakości pliku IFC z Revita!

Poniżej do ściągnięcia pliki: zestawu właściwości użytkownika i mapowania parametrów utworzone na potrzebę tego artykułu

  Pliki ustawieniowe Revit 2019 (592 bytes, 691 hits)

Daniel Łoza
Zespół MAD

Bibliografia

https://www.bim42.com/2015/04/ifcpropertyset/

http://revitiq.com/creating-custom-ifc-property-sets/

https://www.bim42.com/2018/03/ifc-for-revit-1/

Revit IFC Manual 2018

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment