dowiedz się, co to za lek baklofen €63.84
10 maja 2017

Stanowisko MIB w sprawie wprowadzenia systemu BIM (stan na dzień 19.04.2017)

19 kwietnia na stronie Sejmu RP pojawiła się

10 maja 2017

19 kwietnia na stronie Sejmu RP pojawiła się bardzo ciekawa odpowiedź na interpelację nr 11233 w sprawie wprowadzenia systemu BIM jako warunku projektowego w budowach finansowanych ze środków publicznych. Odpowiadającym był podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski.

Warto nadmienić, że odpowiedź wyszła po kilku już spotkaniach w Ministerstwie (ostatnie omawiałem tutaj) Czekając na ostatnie podsumowujące spotkanie zapraszam do przeczytania poniżej odpowiedzi i na refleksje  w komentarzach.  Różowo nie jest…

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 11233 grupy posłów z 24 marca 2017 r. w sprawie „wprowadzenia systemu BIM jako warunku projektowego w budowach finansowanych ze środków publicznych”, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Metodyka Building Information Modeling (BIM), rozumiana jako modelowanie informacji o obiektach budowlanych, jest procesem, który opiera się na współpracy wielu podmiotów na etapie projektowania, budowy, utrzymania i zarządzania obiektem budowlanym z wykorzystaniem wspólnego modelu 3D. Takie ujęcie metodyki BIM oznacza, że nie jest to narzędzie wykorzystywane jedynie do projektowania, ale przede wszystkim sposób zarządzania informacją na wszystkich etapach cyklu życia obiektu budowlanego. Wykorzystanie tej metodyki już na etapie planowania inwestycji pozwala włączyć w ten proces jednocześnie wielu interesariuszy (inwestora, wykonawcę, podwykonawców, administrację publiczną, zarządcę), którzy współpracują ze sobą w oparciu o model 3D obiektu budowlanego (projekt budowlany). Dzięki temu już na tym etapie możliwe jest wyeliminowanie ewentualnych błędów i kolizji, co pozwala uniknąć czasochłonnych i kosztownych komplikacji w fazie realizacji. Następnie połączenie modelu z kosztorysem i harmonogramem pozwala efektywniej zarządzać kolejnymi etapami budowy. Kompletna dokumentacja, która zawiera w sobie informacje wytworzone przez wszystkie podmioty zaangażowane w etapy projektowania i budowy, pozwala z kolei na użytkowanie i zarządzanie obiektem w taki sposób, że jego eksploatacja jest mniej kosztowna oraz bardziej efektywna, m.in. dzięki łatwemu dostępowi do szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych elementów obiektu w kontekście ich wymiany lub kontroli. Te wszystkie elementy sprawiają, że wykorzystanie metodyki BIM w budownictwie daje możliwość podniesienia jakości projektów budowlanych, bardziej efektywnego zarządzania budową i późniejszym użytkowaniem obiektu, co może przyczynić się do osiągnięcia oszczędności w kontekście czasu oraz środków finansowych. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu metodyki BIM możliwe jest ustandaryzowanie realizacji inwestycji celu publicznego, np. poprzez wykorzystanie standardów w zakresie tworzenia i zarządzania dokumentacją na potrzeby przygotowania ofert przetargowych, jak również w zakresie eliminacji błędów projektowych w obszarze poszczególnych branż – wszyscy uczestnicy pracują na jednym modelu.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) rozpoczęło we wrześniu 2016 r. cykl spotkań eksperckich dotyczących możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce, który stanowi forum prezentacji opinii na temat tej metodyki przez przedstawicieli różnych zainteresowanych środowisk. Dialog podjęty z interesariuszami ma umożliwić zaprezentowanie zalet, jak i wątpliwości związanych z wprowadzeniem metodyki BIM w Polsce – zarówno zwolennikom, jak i sceptykom jej wdrożenia. W ocenie MIB wdrożenie metodyki BIM w polskim budownictwie, w tym w zamówieniach publicznych, stanowi wyzwanie cywilizacyjne, a dialog podjęty z interesariuszami przybliża MIB do ujęcia systemowego i do odpowiedzi na pytania: kiedy, w jakim zakresie, w jaki sposób można wdrożyć metodykę BIM, aby osiągnąć korzyści i ustrzec się ewentualnego ryzyka.

Dotychczas odbyły się trzy spotkania eksperckie, w których udział wzięli m.in. przedstawiciele publicznych zamawiających, projektanci, wykonawcy, przedstawiciele środowiska akademickiego i naukowego oraz administracji publicznej. Można odnieść wrażenie, że oprócz entuzjastów wdrożenia tej metodyki w Polsce, są również środowiska sceptycznie nastawione, które obawiają się jej wprowadzenia, mimo znajomości potencjalnych korzyści, jakie wdrożenie tej metodyki może przynieść sektorowi budowlanemu, jak i całej polskiej gospodarce.

Pierwsze spotkanie miało na celu zebranie informacji na temat poziomu wiedzy i doświadczenia administracji publicznej oraz publicznych zamawiających w obszarze BIM. W spotkaniu tym wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Zamówień Publicznych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Kolejne spotkanie skierowane było przede wszystkim do przedstawicieli środowiska akademickiego oraz sektora prywatnego (projektantów, wykonawców, producentów oprogramowania). Celem spotkania było z jednej strony porównanie dostępnej na wyższych uczelniach technicznych oferty kształcenia w zakresie metodyki BIM, a z drugiej identyfikacja potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z wdrożeniem tej metodyki zgłaszanych przez przedstawicieli sektora prywatnego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele 11 wyższych uczelni technicznych z całego kraju oraz przedstawiciele organizacji branżowych, w tym samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa. Ostatnie spotkanie odbyło się z myślą o przedstawicielach organizacji promujących stosowanie metodyki BIM w budownictwie. Głównym założeniem spotkania było zebranie informacji na temat działań podejmowanych przez te organizacje w obszarze BIM, zapoznanie się z propozycjami co do formy i zakresu ewentualnego wdrożenia tej metodyki w Polsce oraz gotowości udziału przedmiotowych organizacji w pracach wdrożeniowych.

Ministerstwo podchodzi do tego zagadnienia ostrożnie, ponieważ zdajemy sobie sprawę z faktu, iż wdrożenie metodyki BIM bez odpowiedniego przygotowania zarówno po stronie sektora prywatnego, jak i publicznego, może przynieść więcej szkód niż korzyści, np. możliwą marginalizację małych pracowni projektowych oraz firm budowlanych, które nie będą miały wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się kadrowo i organizacyjnie do zaistniałych zmian. Również eksperci biorący udział w spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo wskazywali, iż pośpiech w kontekście wdrożenia metodyki BIM nie jest wskazany i należy się do tego procesu właściwie przygotować.

W pierwszej kolejności należy przekrojowo przeanalizować kwestię wdrożenia przedmiotowej metodyki w Polsce, aby móc wysunąć konkretne wnioski, w tym podjąć ewentualną decyzję w zakresie wprowadzenia wymogu stosowania metodyki BIM w zamówieniach publicznych. W tym celu Ministerstwo zleciło m.in. opracowanie ekspertyzy pn. „Możliwości wdrożenia metodyki BIM w Polsce”, która została opracowana przez firmę KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.[1] Warto jednocześnie podkreślić, że ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych[2] już dzisiaj dopuszcza wykorzystanie tej metodyki np. jako pozacenowe kryterium oceny ofert.

Należy ponadto zauważyć, że istotną kwestią w kontekście ewentualnego wdrożenia metodyki BIM w Polsce pozostaje jakość kształcenia przyszłych specjalistów na wyższych uczelniach technicznych. Stworzenie jednolitej podstawy programowej w zakresie metodyki BIM będzie pewnym wyzwaniem, ale należy zadać sobie pytanie – czy stać nas na to, żeby zwlekać z jego podjęciem? Bez odpowiedniego przygotowania młodych inżynierów, projektantów i menadżerów wdrożenie BIM w Polsce będzie skazane na niepowodzenie.

[1] Ekspertyza została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797409-p_27.htm

[2] Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.

Maciej Dejer
BIM Klaster

żródło:  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=60844641&view=1o
Leave a comment
More Posts
Comments
  1. kazmo maj 10th, 2017 1:58PM

    A czemu ciekawa? Moze autor rozwinie swoja teze?

    • admin maj 12th, 2017 10:35AM

      Tak jak napisałem w tytule, uważam, że odpowiedź jest ciekawa, ponieważ pokazuje aktualne stanowisko Ministerstwa w sprawie wdrożenia BIM.

Comment