, zależy od leku €42.47
22 sty 2013

INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD) – Zintegrowany Proces Inwestycyjny cz. 1

Building Information Modeling  jest  systemem zarządzania informacją

22 sty 2013

Building Information Modeling  jest  systemem zarządzania informacją o budynku, który może być stosowany na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Największym wyzwaniem dla wdrożenia BIM na naszym rodzimym rynku budowlanym okazuje się być nie tyle bariera technologiczna a umiejętność harmonijnej współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny. Trudno jednoznacznie stwierdzić czy to wszechobecny kryzys czy też bardziej nasza natura i przyzwyczajenie sprawia, że wszyscy skupiają się wyłącznie na osiąganiu własnych celów pozostawiając daleko z tyłu troskę o dobro projektu. W tym miejscu pojawia się IPD, termin ściśle związany z BIM, którego głównym celem jest realizacja projektów przy pełnym zaangażowaniu wszystkich stron przedsięwzięcia. Największą siłą IPD jest umiejętność kompromisu, praca w zgodzie z jasno określonymi regułami gry i przy wykorzystaniu najsilniejszych stron wszystkich graczy.

Myślę, ze i satysfakcja po zakończeniu projektu realizowanego w tym właśnie standardzie jest nieporównywalnie większa – uczciwie rozegrana partia szachów czy może poker z czarnymi trikami…? – osobiście wybieram szachy 🙂

INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD) – Zintegrowany Proces Inwestycyjny

    1. Definicja
    2. Historia
    3. Fundamentalne zasady IPD

1. Definicje IPD

IPD (Integrated Project Delivery)  – Zintegrowany Proces Realizacji Projektu, jest to wspólne porozumienie osób, systemów, struktur i praktyk biznesowych w procesie, który wykorzystuje talenty, wiedzę i doświadczenie wszystkich uczestników w celu zredukowania strat , zmaksymalizowania efektywności oraz zwiększenia wartości finalnej  na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego (projekt, produkcja, montaż) [1]

IPD (Integrated Project Delivery)   – Koncepcja Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia jest koncepcją realizacji przedsięwzięcia budowlanego, której głównym założeniem jest integracja ludzi, systemów, struktur i praktyk biznesowych  w procesie , który wykorzystuje umiejętności, doświadczenia i wiedzę wszystkich członków zespołu realizującego przedsięwzięcie dla minimalizacji niepotrzebnych nakładów i optymalizacji efektywności we wszystkich fazach projektowania i budowy [2]

Schemat 1: „IPD”, Źródło: http://www.jpcullen.com/Services/IntegratedProjectDeliveryIPD.aspx

 

2. Historia

IPD jest to system współpracy przy realizacji inwestycji budowlanej , w którym wszyscy uczestnicy procesu współpracują ze sobą dla dobra samej inwestycji, co w konsekwencji pozwala znacząco skrócić  czas pracy nad projektem, zminimalizować koszty inwestycji, wyeliminować konieczność sporów sądowych i arbitraży a tym samym uczynić cały proces przyjemniejszym i mniej stresującym dla całego zespołu pracującego przy jego realizacji.

Pierwsze robocza definicja IPD zaprezentowana została w maju 2007 roku przez AIA California Council Integrated Project Delivery Task Force – zespół złożony z przedstawicieli inwestorów, architektów, wykonawców, inżynierów i prawników: UCSF Medical Center, Hanson Bridgett LLP, ACCO Engineered Systems, Rutherford i Chekene, Webcor Builders, McGraw-Hill Construction, Alternative dostawy Solutions LLC, Onuma Inc Anshen & Allen, American Institute of Architects Kalifornii Rady, DCA Architektury Budownictwa, WLC architektów, Skidmore, Owings and Merrill, Flewelling & Moody Architekci, MCG Architects, Michael Hricak & Associates. [3]

Wraz z upływem czasu strategie zarządzania projektami ewoluowały. Firmy budowlane w miarę swych możliwości wprowadzały do swych struktur i wykorzystywały nowe metody zarządzania , wszystko to w celu skrócenia harmonogramów prac i minimalizacji kosztów. Pomimo usilnych starań, wciąż jednak nie widać większych korzyści i zmian na lepsze, szczególnie jeśli porównamy rezultaty na tym polu firm z innych branż. W czym tkwi problem? Jak słusznie zauważył Peter Furst [4] kluczowym powodem takiego stanu rzeczy są Umowy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu, bez wyjątku. Tworzą one napięte relacje pomiędzy kluczowymi graczami: właścicielem, projektantem, generalnym wykonawcą i podwykonawcami. Wzajemne zrzucanie na siebie ryzyk i odpowiedzialności za błędy jest zabiegiem powszechnie stosowanym. Konsekwencją jest strach i wzajemny brak zaufania a w rezultacie skupianie większej uwagi na ochronie własnych interesów niż na samym projekcie/zadaniu.

Starając się sprostać doskonaleniu procesów i mając na uwadze konieczność stworzenia formalnej współpracy opartej na porozumieniu stron, American Institute of Architects (AIA) stworzył nowy rodzaj umowy, wykorzystywany dla celów realizacji przedsięwzięć budowlanych, zwany Integrated Project Delivery lub IPD. 

3. Fundamentalne zasady IPD

IPD – Zintegrowana Realizacja Projektu opiera się na współpracy, która z kolei opiera się na zaufaniu. Skutecznie zorganizowana, oparta na zaufaniu współpraca zachęca strony do skoncentrowania się na efektach projektu, a nie na indywidualnych celach. Bez tego IPD będzie słabnąć, a uczestnicy pozostaną w niekorzystnych i antagonistycznych stosunkach trapiących dziś branżę budowlaną. IPD obiecuje lepsze wyniki, ale warunkiem koniecznym do ich osiągnięcia jest zmiana podejścia u osób odpowiedzialnych za dostarczanie tych wyników. Zatem osiągnięcie korzyści z IPD wymaga, aby wszyscy uczestnicy projektu przyjęli następujące zasady Zintegrowanej Realizacji Projektu. [2]

I. Wzajemny szacunek i zaufanie: W projektach zintegrowanych inwestorzy, konsultanci, projektanci, generalni wykonawcy i podwykonawcy rozumieją wartość wzajemnej współpracy i zobowiązani są pracować wspólnie jako jeden zespół dla dobra projektu.

II. Wzajemne korzyści: Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego czerpią korzyści z pracy w oparciu o standardy IPD. Ponieważ zintegrowany proces zakłada szybkie zaangażowanie stron, struktura rekompensat musi rozpoznawać i nagradzać wszystkich zgodnie ze stopniem ich zaangażowania. Co do zasady ryzyka dzielone są sprawiedliwie pomiędzy wszystkich uczestników procesu. IPD wykorzystuje innowacyjne modele biznesowych do wspierania współpracy i efektywności.

III. Wczesne zdefiniowanie celu: Cele projektu są opracowywane i uzgodnionych przez wszystkich uczestników możliwie jak najwcześniej. Wkład każdej ze stron jest ceniony  w kulturze, która promuje i wprowadza innowacje. Prawdziwa inżynieria wartości jest osiągana poprzez skupienie się na celu projektu, w tym również podnoszeniu wydajności systemu w całym cyklu życia obiektu.

IV. Wczesne zaangażowanie kluczowych uczestników: W ramach zintegrowanego projektu, kluczowi uczestnicy  są zaangażowani w proces inwestycyjny od samego początku. Takie rozwiązanie usprawnia proces decyzyjny a tym samym znacząco przyspiesza bieg spraw. Wpływ sumy wiedzy i doświadczeń wszystkich stron jest najpotężniejszy na wczesnym etapie realizacji projektu.

V. Jasno określone standardy i otwarta komunikacja: Mając na uwadze maksymalizację wydajności, konieczne jest aby komunikacja w zespole opierała się na trzech podstawowych zasadach: otwartości, uczciwości i jasnym przekazie. Obowiązki są jasno określone co w kulturze wzajemnego nie-obwiniania się prowadzi do identyfikacji i rozwiązywania problemów, a nie skupianiu się na poszukiwaniu winnych. Spory są identyfikowane w momencie ich wystąpienia i szybko rozwiązywane.

VI. Wysoka wydajność: Optymalizacja rozwiązań projektowych, przyspieszenie procesu decyzyjnego, ograniczenie minimum ilości zmian na późniejszych etapach realizacji projektu, skrócenie czasu realizacji zadania.

VII. Wykorzystanie odpowiednich technologii:  Zintegrowane projekty opierają się na nowoczesnych technologiach, które co do zasady są określone we wstępnej fazie prac nad projektem. Wszystko to w celu maksymalizacji funkcjonalności, uniwersalności i interoperacyjności. Otwarta wymiana informacji w oparciu o przejrzyste i czytelne struktury danych jest niezbędna dla zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu.

VIII. Organizacja i przywództwo: Zespół projektowy jest organizacją samą w sobie  i wszyscy jego członkowie zobowiązani są do przestrzegania ustalonych wcześniej celów i wartości. Przywództwo przejmowane jest przez tych członków zespołu którzy posiadają najlepsze kompetencje w danym zakresie. Często projektanci i wykonawcy prowadzą w obszarach ich tradycyjnej kompetencji przy wsparciu całego zespołu, jednak poszczególne role w procesie są ustalane indywidualnie dla każdego projektu już na początku prac zespołu. Role są jasno określone, bez tworzenia sztucznych barier.

 

Bibliografia

[1] „Integrated Project Delivery – A Working Definition”. American Institute of Architects California Council May 15, 2007. Retrieved 2008-11-13.
[2] „Integrated Project Delivery: A Guide”. American Institute of Architects 2007 version 1. Retrieved 2008-11-13
[3] „Integrated Project Delivery: A Working Definition”. Integrated Project Delivery Definition Task Group, May 15, 2007. Retrieved 2008-11-17.
[4]  Furst, Peter G. “Constructing Integrated Project Delivery.” Industrial Management July/August 2010

Katarzyna Orlińska-Dejer
Zespół M.A.D.

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment