kup baklofen w Meksyku €85.34
19 lut 2012

BIM a Generalny Wykonawca cz.3

Znamy już różnice w przebiegu procesu inwestycyjnego

19 lut 2012

Znamy już różnice w przebiegu procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem technologii BIM oraz prowadzonego w tradycyjny sposób. Czas na liczby. Poniższa Tabela nr 1 zawiera porównanie obu rozwiązań w oparciu o przyjęte wyżej założenia. Tutaj dostępna w formacie Excela.

Wszystkie normy dotyczące czasu pracy przyjęte zostały w oparciu o konsultacje z kosztorysantami, kierownikami budów czołowych firm budowlanych działających na rynku polskim, realizujących obiekty zbliżone do referencyjnego oraz firmą oferującą usługi outsourcingowe w zakresie wykorzystania technologii BIM.

Z analizy wyłączone zostały: etap projektowania oraz opracowanie kosztorysu.

Jak pokazuje powyższa analiza – przekonanie o niedostępności i nieosiągalnym pułapie cenowym dla realizacji projektów w technologii BIM jest mylące i bezpodstawne. Dla rozpatrywanego zadania czas realizacji poszczególnych etapów prac nie uległ znacznemu skróceniu, za wyjątkiem wyeliminowania konieczności powtórnej weryfikacji przedmiarów. Koszty realizacji zadania przy wykorzystaniu technologii BIM oraz w oparciu o panujące obecnie standardy są porównywalne, z niewielką przewagą na korzyść wykorzystania nowych technologii. Dla tak małego projektu możliwe do przewidzenia oszczędności to około 46700,00 PLN co stanowi około 28% standardowych kosztów obsługi projektu. Śmiało można podejrzewać że oszczędności te byłyby proporcjonalnie większe w odniesieniu do większych inwestycji oraz przy realizacji kolejnych projektów przy wykorzystaniu w/w technologii.

 Tabela 2: Porównanie kosztów realizacji wybranych etapów procesu inwestycyjnego w technologii BIM oraz 2D (szczegóły w Tabeli nr 1)

 

Wykres 1: Porównanie kosztów realizacji wybranych etapów procesu inwestycyjnego w technologii BIM oraz 2D

Tabela 3: Porównanie czasu realizacji wybranych etapów procesu inwestycyjnego w technologii BIM oraz 2D

 

Wykres 2: Porównanie czasu realizacji wybranych etapów procesu inwestycyjnego w technologii BIM oraz 2D

Do podobnych wniosków doszli również autorzy artykułu zamieszczonego w Journal of Building Information Modeling z 2010 roku, gdzie omówiona została analiza porównawcza CAD i BIM względem generowanych kosztów. Wynika z niej, że 18,4% kosztów kontraktów projektowanych w 2D stanowią roboty dodatkowe, podczas gdy przy wykorzystaniu technologii BIM wartość ta oscyluje w granicach 2,7%. Jest to niezwykle korzystna zmiana przynosząca wymierne korzyści tak Inwestorowi jak i pozostałym uczestnikom procesu inwestycyjnego jak np. Generalnemu Wykonawcy czy Podwykonawcom.

Schemat 1: Udział robót dodatkowych w kosztach kontraktów projektowanych w 2D, 3D i BIM; Źródło: Journal of Building Information Modeling, 2010

Podobnego zdania byli też naukowcy z M.E. Rinker, Senior, School of Building Construction from within the College of Design, Construction and Planning at the University of Florida , którzy w roku 2007 przeprowadzili badania z pomocą NIBS (Network of International Business Schools News ). Celem owych badań było udokumentowanie spostrzeżeń ekspertów dot. wpływu technologii BIM na różne fazy w cyklu życia projektu -przy wykorzystaniu sześciu najczęściej używanych miar lub wskaźników KPI (ang. Key Performance Indicators) w branży budowlanej.
Największy odsetek odpowiedzi pochodził od osób zaangażowanych w fazę projektową oraz zarządzające procesem inwestycyjnym – Schemat 2.

Schemat 2 – Źródło: Journal of Building Information Modeling, Fall 2007

Schemat 3 – Źródło: Journal of Building Information Modeling, Fall 2007

Jak pokazały wyniki wspomnianych badań (Schemat 3) wykorzystanie technologii BIM daje najkorzystniejsze rezultaty w zakresie kontroli jakości oraz oszczędności czasu, a może raczej pewności, że inwestycja zostanie zrealizowana w terminie – tj. zgodnie z założeniami harmonogramu. Autorzy badań podkreślili też kilka dodatkowych zalet, wskazanych przez respondentów tj.: obniżenie wartości roszczeń, wyższy poziom koordynacji, większa stabilność i przewidywalność przebiegu i rezultatów całego procesu inwestycyjnego. Wszystko to stanowi wartość dodaną, która w konsekwencji przekłada się na wymierne korzyści w postaci oszczędności finansowych, podniesienia prestiżu firmy jak również podniesienia poziomu bezpieczeństwa realizacji inwestycji.

W kolejnej części omówię sposoby wprowadzania technologii BIM dla GW. Będzie to już ostatnia część!

Katarzyna Orlińska-Dejer
Zespół M.A.D.


Leave a comment
More Posts
Comments
Comment