maksymalne dawkowanie baklofenu €126.02
26 lip 2018

Revit 2019 – podstawy eksportu do formatu IFC

Jeszcze kilka lat temu domyślne możliwości eksportu

26 lip 2018

Jeszcze kilka lat temu domyślne możliwości eksportu do IFC w Revicie nie dawały użytkownikowi praktycznie żadnej możliwości personalizacji i elastyczności. Dopiero po udostępnieniu przez Autodesk eksportera IFC jako  open source, deweloperzy rozwinęli go w znaczącym stopniu, biorąc pod uwagę głównie uwagi i oczekiwania użytkowników.

Aktualnie Revit posiada wbudowany interfejs IFC, który wykształcił się właśnie za sprawą osób pracujących na otwartym kodzie. Jego funkcjonalności mogą być nadal rozszerzane dzięki aktualizacjom wtyczek open source. Zaletą wtyczek jest to, że są one stale aktualizowane, niezależnie od aktualizacji samego Revita. Deweloperzy mogą mieć dostęp do kodu i personalizować eksporter do własnych potrzeb. Dlatego Autodesk zaleca każdemu, kto pracuje z IFC, aby w pierwszej kolejności zainstalował najnowszą wersję rozszerzenia IFC dla Revita ze swojego AppStore → www.apps.autodesk.com. Plug-in nie dodaje żadnej nowej ikony, ale nadpisuje standardową zawartość okien dialogowych. Deweloperzy chcący pracować z kodem źródłowym powinni odwiedzić stronę SourceForge, gdzie znajdą dodatkowe informacje.

Artykuł ten powstał na bazie domyślnego, wbudowanego do wersji 2019 eksportera IFC.

W pierwszej części artykułu dotyczącego Revita omówimy:

 • wczytywanie i modyfikowanie pliku mapowania klas IFC

 • mapowanie klas za pomocą parametru IfcExportAs

 • eksporter – ustawienia i opcje

Revit to program, w którym ustawienia eksportu do pliku IFC są rozbudowane, jednak bardziej dotyczą one schematów niż translatorów. Przed eksportem zaleca się przygotowanie i wczytanie pliku mapowania typów IFC.

Wczytywanie i modyfikowanie pliku mapowania klas IFC

Aby otworzyć opcje mapowania klikamy PlikEksportuj → Opcje → Opcje IFC.

Rysunek 1: Polecenie opcji eksportu do IFC

Otwiera nam się okno ustawień klas eksportu podzielone na 3 kolumny:

 • kategoria Revit

 • Nazwa klasy IFC

 • Typ IFC

Po prawej stronie znajdują się przyciski, dzięki którym możemy wczytać przygotowany wcześniej plik mapowania, wczytać ustawienia standardowe, zapisać opracowany plik mapowania.

Rysunek 2: Okno dialogowe klas eksportu IFC

Po kliknięciu standard w programie Revit utworzony zostanie nowy plik mapowania IFC oparty na mapowaniu domyślnym – C:\ProgramData\Autodesk\RVT2019\exportlayers-ifc-IAI.txt. Każdy wiersz w tym oknie dialogowym oznacza kategorię lub podkategorię elementu. W przypadku standardowych elementów budowlanych przyporządkowana nazwa klasy jest wyświetlana w kolumnie Nazwa klasy IFC. W przypadku elementów budowlanych niemających automatycznego mapowania do klas eksportu IFC, w kolumnie Nazwa klasy IFC wyświetlana jest wartość Nie wyeksportowano. Trzeba mieć to na uwadze i w razie konieczności przypisać elementom, dla których jest to potrzebne, odpowiednie klasy.

Wartości w kolumnie Typ IFC albo są przydzielane automatycznie, albo uzupełniane opcjonalnie, ręcznie. Typ IFC służy dokładniejszemu zróżnicowaniu elementów w obrębie danej klasy, a po uzupełnieniu jego wartości, w pliku IFC otrzymujemy dodatkowy parametr: PredefinedType.  

Listę obsługiwanych przez Revita klas IFC znajdziecie pod tym linkiem: http://help.autodesk.com/view/RVT/2019/PLK/?guid=GUID-EE6C0CF8-7671-4DCC-B0C7-EEA7513C90A9

Mapowanie klas za pomocą parametru IfcExportAs

Alternatywną opcją dla eksportu przy użyciu tabeli mapującej z powyższego punktu jest użycie parametru IfcExportAs. Parametr ten nadpisuje reguły zawarte w pliku mapowania.

Spójrzmy na konkretny przykład. W projekcie (przykładowy projekt Autodesku) panele fotowoltaiczne eksportują się jako Zastępnik elementu budowli (IfcBuildingElementProxy).

Chcąc zmienić klasę eksportu elementu poprzez użycie parametru IfcExportAs, najpierw należy taki parametr dodać. Na karcie Zarządzaj klikamy Parametry projektu, następnie Dodaj.

Rysunek 4: Okno dialogowe właściwości dodanego parametru

Wpisujemy nazwę parametru, ustalamy dziedzinę, typ, grupę. W przykładzie dodamy parametr do elementów wyposażenia elektrycznego. Klikamy dwa razy OK. Następnie we właściwościach elementu wpisujemy oczekiwaną przez nas przy eksporcie klasę IFC.

Rysunek 5: Ustalenie klasy eksportu poprzez parametr IfcExportAs

Po eksporcie do IFC otrzymujemy dla naszego elementu:

UWAGA: elementy, dla których w parametrze IfcExportAs wpiszemy DontExport, nie zostaną wyeksportowane do pliku IFC. 

Polecenie eksportu do pliku IFC

Polecenie eksportu modelu do pliku IFC wywołujemy klikając na PlikEksportuj → IFC.

Rysunek 7: Polecenie eksportu do IFC w Revit

Pojawia nam się okno dialogowe gdzie możemy:

 • ustalić nazwę i lokalizację pliku,

 • wybrać konfigurację eksportu,

 • wybrać projekty do eksportu.

Rysunek 8 Okno dialogowe eksportu do IFC

 

Konfiguracje eksportu

Konfigurację wybieramy z listy rozwijalnej. Istnieje 9 wbudowanych konfiguracji eksportu (MVD), które nie mogą być modyfikowane, ani usunięte. Można je jednak kopiować i zmieniać, aby utworzyć własną konfigurację niestandardową. Poniżej znajduje się krótki opis konfiguracji wbudowanych:

 • IFC2x3 Coordination View 2.0 – domyślna certyfikowana wersja eksportu na podstawie schematu IFC 2×3 i definicji modelu widoku w Coordination View 2.0

 • IFC2x3 Coordination View – starsza certyfikowana wersja eksportu na podstawie schematu IFC 2×3 i definicji modelu widoku we współrzędnych

 • IFC2x3 GSA Concept Design BIM 2010 – wariant standardu IFC 2×3 wykorzystywany do wysyłania plików do administracji rządowej USA

 • IFC2x3 Basic FM Handover View – wariant IFC 2×3 zgodny z ogólnymi wymogami przekazywania informacji o zarządzaniu obiektami budowlanymi, stosowany przede wszystkim w Bawarii

 • IFC2x2 Coordination View – starszy schemat IFC 2×2, w którym używana jest definicja modelu widoku we współrzędnych

 • IFC2x2 Singapore BCA e-Plan Check – certyfikowana odmiana formatu IFC 2×2 wykorzystywana podczas wysyłania plików do serwera Singapore BCA e-Plan Check Server

 • IFC2x3 COBie 2.4 Design Deliverable – format IFC równoważny z danymi wyjściowymi COBie (Construction Operations Building Information Exchange) wymaganymi przez rząd Wielkiej Brytanii do współpracy nad projektami sektora publicznego zgodnie z normą 2016 Level 2 BIM. W ulepszeniu zapisu do tej wersji eksportu może nam pomóc wtyczka ze strony www.biminteroperabilitytools.com.

 • IFC4 Reference View – najnowsza wersja IFC zdefiniowana przez organizację buildingSMART. Służy jako model referencyjny, który nie jest modyfikowany. Patrz link → http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition/ifc4-reference-view

 • IFC4 Design Transfer View – najnowsza wersja IFC zdefiniowana przez organizację buildingSMART. Za pomocą tej opcji program Revit wyeksportuje model IFC w taki sposób aby w innym programie klasy BIM można było dalej nad nim pracować. Patrz link → http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-view-definition/ifc4-design-transfer-view

  Aby określić jaka konfiguracja (MVD) została użyta przy eksporcie istniejącego pliku IFC, należy otworzyć go w dowolnym edytorze tekstu. Nagłówek zawiera informacje na temat MVD, wersji eksportera oraz oprogramowania, które posłużyło do eksportu. Przykład poniżej:

FILE_DESCRIPTION((‚ViewDefinition[CoordinationView_V2.0]‚),’2;1’);

FILE_NAME(‚0001′,’2018-06-05T15:51:37’,(‚Biuro projektowe’,’biuro@gmail.com’),(‚OEM’),’The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013′,’20180328_1600(x64) – Exporter 19.0.1.1 – Zast\X2\0119\X0\pczy Interfejs U\X2\017C\X0\ytkownika 19.0.1.1′,’BRAK’);

FILE_SCHEMA((‚IFC2X3’));

ENDSEC;

DATA;

#1= IFCORGANIZATION($,’Autodesk Revit 2019 (PLK)’,$,$,$);

#5= IFCAPPLICATION(#1,’2019′,‚Autodesk Revit 2019 (PLK)’,’Revit’);

Modyfikacja ustawień konfiguracji

Po kliknięciu Zmień ustawienia w oknie eksportu do IFC, pojawia się okno modyfikacji ustawień konfiguracji.

Rysunek 9: Okno modyfikacji ustawień

W lewym dolnym rogu mamy do wyboru opcje:

1 – utworzenie nowych ustawień

2 – utworzenie nowych ustawień na podstawie wybranej konfiguracji

Ustawienia konfiguracji znajdują się w pięciu zakładkach: ogólne, dodatkowe elementy, zestawy właściwości, poziom szczegółów, zaawansowana. Poniżej omówienie każdej z zakładek.

Ogólne

W tej zakładce, jak sama nazwa wskazuje, znajdziemy ogólne ustawienia dotyczące wyboru wersji IFC, typu pliku itd.

 • Wersja IFC – mamy do wyboru wersję pliku IFC spośród wymienionych wcześniej 9 opcji MVD

 • Typ pliku – możemy wybrać następujące formaty: IFC, IFC XML, spakowany IFC, spakowany IFC XML

 • Etap do eksportu – wybór etapu eksportowanego dokumentu. Domyślnie przyjęty jest ostatni etap dokumentu. Jeśli na karcie Dodatkowe elementy zaznaczono Eksportuj tylko elementy widoczne w widoku, jest używany etap widoku.

 • Odstęp obwiedni – poziom eksportowanych obwiedni pomieszczenia/przestrzeni (stref):

  • Brak – obwiednie pomieszczenia/przestrzeni nie są eksportowane

  • Pierwszy poziom – obwiednie stref są uwzględnione, ale nie są zoptymalizowane do podzielenia elementów względem przestrzeni po przeciwnej stronie obwiedni (mogą być niedocięte lub nachodzić na siebie)

  • Drugi poziom – obwiednie stref są uwzględnione i podzielone względem przestrzeni po przeciwnej stronie obwiedni. Obwiednia pomieszczenia drugiego poziomu uwzględnia materiał elementu budynku i pomieszczeń przyległych za nim, dostarczając informacji np. o właściwościach cieplnych

 • Podziel ściany, słupy, kanały według poziomu – pozwala podzielić wielopoziomowe ściany, słupy i kanały według poziomu. W przypadku użycia tej opcji Revit tnie ściany, słupy i kanały według każdego poziomu, który jest zdefiniowany jako kondygnacja budynku. Nie zalecamy używania tej opcji, ponieważ użytkownik powinien dokonać takiego podziału samodzielnie.

 • Uwzględnij elementy stalowe – należy zaznaczyć, aby elementy stalowe zostały przeniesione do IFC

 • Nagłówek pliku – należy uzupełnić, aby uzyskać w pliku IFC parametry IfcProject

Rysunek 10: Okno dialogowe „Nagłówek pliku”

 • Adres projektu – należy uzupełnić, aby uzyskać w pliku IFC parametry IfcBuilding

Rysunek 11: Okno dialogowe „Adres projektu”

Dodatkowe elementy

Na poniższym rysunku przedstawione są dostępne w tej zakładce opcje.

Rysunek 12: Opcje w zakładce „Dodatkowe elementy”

 • Eksportuj elementy widoku planu 2D – przeniesienie do IFC obsługiwanych przy eksporcie elementów 2D (np. notatek i symboli).
 • Eksportuj połączone pliki jako oddzielne IFC – możliwość eksportu wszystkich podlinkowanych modeli jako oddzielne pliki.

 • Eksportuj tylko elementy widoczne w widoku – eksport wyłącznie elementów widocznych w bieżącym widoku (obejmują elementy ukryte za pomocą linii ukrytych lub trybu cieniowanego, podrysy, elementy przycięte przez zakres przycięcia). Elementy ukryte tymczasowo za pomocą funkcji ukryj/izoluj nie są eksportowane.

  • Eksportuj pomieszczenia w widoku 3D – eksport IfcSpace

Zestawy właściwości

W tej zakładce ustalamy, które parametry (zestawy właściwości) mają zostać wyeksportowane.

Rysunek 13: Opcje w zakładce „Zestawy właściwości”

 • Eksportuj zestawy właściwości Revit – uwzględnia zestawy standardowych właściwości programu Revit – w skrócie program eksportuje wszystko co „wie” na temat elementu, zazwyczaj jest tego zdecydowanie za dużo – ma to negatywny wpływ na rozmiar pliku IFC
 • Eksportuj IFC wspólnych zestawów właściwości – uwzględnia wspólne zestawy właściwości IFC (Pset Common)

 • Eksportuj podstawowe liczby – opcja uwzględnia ilości bazowe (BaseQuantities) dla elementów modelu w eksportowanych danych (jak np. objętość, powierzchnia itd.)

 • Eksportuj zestawienie jako zestawy właściwości – eksport zestawień jako niestandardowe zestawy właściwości. Nazwa zestawienia to nazwa zestawu właściwości; nazwy kolumn to nazwy parametrów IFC

 • Eksportuj zestawienie zawierające w tytule tylko IFC, Pset lub wspólne – eksport zestawień, które zawierają w nazwie „IFC”, „Pset” lub „Wspólne”

 • Eksportowanie zestawów właściwości zdefiniowanych przez użytkownika – w przypadku wybrania tej opcji można określić nazwę pliku tekstowego, który zawiera definicje zestawów właściwości → więcej na temat definiowania IfcPropertySets w następnej części artykułu

 • Eksportuj odwzorowanie parametrów tabeli – eksport niestandardowej tabeli odwzorowania parametrów. W przypadku wybrania tej opcji można określić nazwę pliku tekstowego, który zawiera przypisanie parametrów Revita do dowolnego parametru IFC → więcej na temat mapowania parametrów w następnej części artykułu

 • Ustawienia klasyfikacjiotwiera okno dialogowe Ustawienia klasyfikacji, w którym można podać informacje dotyczące używanej klasyfikacji.

Rysunek 14: Okno dialogowe „Ustawienia klasyfikacji”

Sprawdźmy, które opcje odpowiadają za które grupy parametrów przenoszone do IFC.

Rysunek 15: Zaznaczone opcje zestawów właściwości

Rysunek 16: Grupy parametrów w IFC

Poziom szczegółów

Zakładka ta zawiera opcje szczegółowości reprezentacji geometrycznej elementów.

Rysunek 17: Opcje w zakładce „Poziom szczegółów”

 • Poziom szczegółu dla niektórych kształtów elementu: bardzo niskie, niska, średnia, wysoka. Opcja pozwala na sterowanie poziomem dokładności odwzorowania niektórych elementów. Dotyczy głównie kolanek, stropów, złączek rur, poręczy, ramp, stref, schodów, bardzo szczegółowych profili wyciągnięcia.
 • Zachowaj mozaikową geometrię jako triangulację – wybranie tej zaawansowanej opcji pozwala użyć metody triangulacji zgodnej ze starszymi przeglądarkami widoku IFC4 Reference View.

Zaawansowana

W tej zakładce dostępnych jest sporo istotnych dla nas ustawień m. in. dotyczących eksportu modeli rozbitych/nierozbitych, eksportu BRep, rzędnych itd.

Rysunek 18: Opcje w zakładce „Zaawansowana”

 • Eksportuje części jako elementy budynku – opcja istotna dla wymiany informacji przy pracy z modelami zawierającymi wielowarstwowe ściany i stropy. Poszczególne warstwy – „części” są domyślnie eksportowane jako IfcBuildingElementPart (część elementu budowli). Zaznaczenie tej opcji pozwala na przydzielenie poszczególnym warstwom klasy IFC zgodnej z klasą IFC elementu nadrzędnego (IfcWall, IfcSlab). W tym miejscu istotne jest również to czy wcześniej użyliśmy opcji „pokaż części” 
 • Pozwól na wyświetlanie mieszanego widoku „modelu bryły” – umożliwienie mieszania dwóch rodzajów eksportu dla elementów. Zaznaczenie opcji skutkuje tym, że bryła o skomplikowanej geometrii zostaje eksportowana jako połączenie 2 typów reprezentacji: Brep i Extrusion. Niestety bibliografia nie wskazuje jednoznacznie kiedy Revit eksportuje geometrię tylko jako Brep…

 • Użyj aktywnego widoku podczas tworzenia geometrii – należy pamiętać, że opcja może skutkować nieoczekiwanymi wynikami w przypadku użycia na widoku innym niż 3D.

 • Użyj nazwę rodziny i typu jako punkt odniesienia – użycie rodziny i nazwy typu w parametrze „Reference”. Brak zaznaczenia opcji skutkuje użyciem tylko nazwy typu.

 • Użyj obwiedni pomieszczenia 2D dla objętości pomieszczenia – użycie uproszczonego podejścia do obliczania kubatur pomieszczeń (na podstawie wyciągania obwiedni pomieszczenia 2D). Jest to również ustawienie domyślne podczas eksportu do formatu IFC 2×2. Opcja odznaczona – użycie geometrii pomieszczenia obliczonej w programie Revit (opcja domyślna dla IFC 2×3)

 • Uwzględnij rzędne IfcSite w lokalnym położeniu terenu – uwzględnienie rzędnej odsunięcia Z położenia lokalnego IfcSite 

 • Zachowaj identyfikator GUID IFC w parametrach elementu po eksporcie – opcja powoduje dodanie parametrów „IFC GUID” do elementów w Revicie.

 • Eksportuj ramki ograniczające – eksport reprezentacji ramki ograniczającej. Opcja automatycznie wybierana dla eksportu IFC2x3 GSA Concept Design BIM 2010.

Na tym etapie zakończymy pierwszą część artykułu na temat eksportu IFC z Revita. W części drugiej spodziewajcie się przedstawienia nieco bardziej zaawansowanych możliwości eksportu:

 • definiowania własnego zestawu właściwości użytkownika

 • definiowania pliku mapowania parametrów

oraz innych przydatnych przy eksporcie wskazówek.

Daniel Łoza
M.A.D. Engineers

Bibliografia

www.help.autodesk.com

Revit IFC Manual 2018

Leave a comment
More Posts
Comments
Comment