jak się czujesz baklofen €90.41
01 lis 2014

Pierwszy w Polsce przetarg publiczny z wymogiem IFC – zwiastun

Po długiej przerwie powracam z dość ciekawym

01 lis 2014

Po długiej przerwie powracam z dość ciekawym tematem. A mianowicie, mam przyjemność poinformować wszystkich czytelników BIM Bloga, że w sierpniu tego roku ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, w którym Inwestor do wymogów dot. wiedzy i doświadczenia Wykonawcy oraz członków zespołu przewidywanego do realizacji niniejszego zadania wpisał konkretne wymogi dot. Wykazania doświadczenia w pracy w standardzie IFC oraz realizacji projektów w technologii BIM.

Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną oraz wymaganiami Zamawiającego dla zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego(WPR) pn. „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r.

Zamawiający: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Przewidywana wartość: 17 900 000 Euro (netto, dot. Wartości zamówienia podstawowego)

Link do dokumentacji źródłowej: https://www.e-bip.org.pl/muzeumpilsudski/12416

W kolejnych odsłonach zajmiemy się analizą odwołań złożonych do KIO[1] ,  rozważeniem ich zasadności. Postaramy się ocenić sensowność wymagań stawianych przez Inwestora, szczególnie mając na uwadze nasze rodzime (polskie) podwórko.

Poniżej, na dobry początek, wyłuskane z treści ogłoszenia wymagania, które związane są z interesującym nas zakresem. Zachęcam do refleksji … 🙂 i do „przeczytania” już wkrótce.

„A.1.1. Wykonawcy wykażą się posiadaniem wiedzy i doświadczenia nabytego w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez wykonanie zadania obejmującego sporządzenie projektu, który był podstawą uzyskania pozwolenia na budowę i wykonanie na podstawie tego projektu min. Jednego budynku zaliczanego do trzeciej kategorii geotechnicznej. Zakres wykazanego świadczenia musi obejmować co najmniej:

Sporządzenie dokumentacji projektowej z użyciem symulacji opartej na modelu BIM (Building Information Modelling) w standardzie IFC (Industry Foundation Classes), umożliwiającej na etapie projektowania określenie informacji dotyczących budynku wykorzystującego odnawialne źródła energii, co najmniej w zakresie: efektywności energetycznej, kontroli kosztów budowy i materiałów, oraz kosztów utrzymania budynku, z uwzględnieniem wytycznych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.”

A.3. Wykonawca, który nie spełnia warunku wiedzy i doświadczenia, może posłużyć się zasobami wiedzy i doświadczenia udostępnionymi przez inny podmiot na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych tylko i wyłącznie celem spełnienia minimalnego warunku wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do należytego wykonania zamówienia.

i

B.1. Wykonawcy wykażą, że dysponują zespołem osób niezbędnych do zaprojektowania i świadczenia nadzoru autorskiego. W skład tego zespołu powinny wchodzić co najmniej następujące osoby:

B.1.1. Kluczowy projektant, który:

B.1.1.1. Posiada aktualne uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych wspecjalności architektonicznej.

B.1.1.2. Zaprojektował w ramach swojej specjalności co najmniej jeden budynek o wartości co najmniej 50.000.000 zł brutto, zaliczany do trzeciej kategorii geotechnicznej, którego realizacja łącznie wymagała:

a) Sporządzenia dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, wykonanej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie projektu.

b) Przeprowadzenia w trakcie projektowania symulacji opartej na modelu BIM (Building Information Modelling)w standardzie IFC (Industry Foundation Classes), dotyczącej budynku wykorzystującego odnawialne źródłaenergii, co najmniej w zakresie:

— efektywności energetycznej,
— kontroli kosztów budowy i materiałów, oraz
— kosztów utrzymania budynku,

z uwzględnieniem wytycznych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Oraz

B.1.2. Kluczowy projektant, który:

B.1.2.1. Posiada aktualne uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych wspecjalności konstrukcyjno-budowlanej.

B.1.2.2. Zaprojektował w ramach swojej specjalności co najmniej jeden budynek o wartości co najmniej50.000.000 zł brutto, zaliczany do trzeciej kategorii geotechnicznej, którego realizacja łącznie wymagała:

a) Sporządzenia dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego i dokumentacjigeologiczno-inżynierskiej, wykonanej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie projektu.

b) Przeprowadzenia w trakcie projektowania symulacji opartej na modelu BIM (Building Information Modelling)w standardzie IFC (Industry Foundation Classes), dotyczącej budynku wykorzystującego odnawialne źródła energii, co najmniej w zakresie:

— efektywności energetycznej,
— kontroli kosztów budowy i materiałów, oraz
— kosztów utrzymania budynku,

z uwzględnieniem wytycznych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.w sprawie charakterystyki energetycznej budynków;

 

Katarzyna Orlińska-Dejer
BIMkalster

[1] KIO – Krajowa Izba Odwoławcza

 

Categories BIM
Leave a comment
More Posts
Comments
Comment